Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Còpia del document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals

El tràmit permet obtenir una còpia del document necessari per poder pagar un tribut o un preu públic municipal, ja sigui dins del període voluntari de pagament o en l'executiu.

Pel que fa a la plusvàlua (Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), es podrà obtenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament li ha fet arribat la liquidació corresponent. En cas contrari haurà de fer una autoliquidació de l'impost de plusvàlua.

Atenció

Recordeu que si sou un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, podreu realitzar íntegrament aquest tràmit per internet, si el realitzeu a través de la Carpeta del Professional i demaneu la representació del vostre client.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari per generar la còpia del document i pagar per internet.

Si ho preferiu, podeu imprimir la còpia i efectuar el pagament en qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen en el dors del document o mitjançant qualsevol dels altres canals disponibles: telèfon, quiosc de tràmits, internet o app Mobile ID.

Amb aquesta opció obtindreu la còpia del document de pagament dels tributs o preus públics següents (que s'envia als contribuents donats d'alta a la base de dades dels tributs de cobrament periòdic) sempre i quan aquests es trobin dins del període voluntari de pagament:

-Impost sobre béns immobles (IBI)

-Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

-Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

-Preu públic de recollida de residus (SL)

-Taxa d'ús de voreres - guals (GL)

-Taxa d'ocupació de la via pública i elements annexes - terrasses (VP)

Per obtenir la copia de documents que es trobin en el període executiu de pagament (amb recàrrec i si s'escau interessos), haureu de seguir el procediment d'aquest mateix tràmit, que indica com es tramita amb certificat digital.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

 2. Feu el pagament per internet.

  Si ho preferiu, podeu imprimir la còpia i efectuar el pagament més tard.

I després...

En funció de la modalitat de pagament que trieu, haureu de continuar el tràmit d'alguna de les maneres següents:

 • Si pagueu per internet, haureu finalitzat el tràmit.
 • Si ho preferiu, podeu imprimir la còpia i efectuar el pagament més tard, en qualsevol de les entitats bancàries que es relacionen en el document o mitjançant qualsevol dels altres canals disponibles: telèfon, quiosc de tràmits, internet o app Mobile ID.
Tingueu a mà
 • Matrícula del vehicle
 • Identificador IAE
 • Codi de 7 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut d'IAE en període voluntari de pagament.

 • Identificador de l'immoble
 • Codi de 8 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut de l'IBI en període voluntari de pagament.

 • Identificador Preu públic residus
 • Codi de 7 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut del Preu públic per la prestació del servei de recollida de residus en període voluntari de pagament.

 • Identificador Taxa guals
 • Codi de 8 números i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut de la Taxa de Guals en període voluntari de pagament.

 • Identificador Taxa ocupació via pública
 • Codi de números que es troba la part superior dreta d'un rebut de la Taxa d'ocupació de la via pública i elements annexes en periode voluntari de pagament.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona.

Documentació

No cal aportar documentació.

Dates

Per saber quin és el període voluntari de pagament pot consultar les dates de pagament de tributs i preus públics de cada any al Calendari del Contribuent.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  03 / 07 / 2017