Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions del Programa Barcelona amb l'Ocupaciˇ de Qualitat: Bona Feina, Barcelona

El Programa 'Barcelona amb l'Ocupació de Qualitat' constitueix una nova iniciativa per impulsar la creació d'ocupació de qualitat a la ciutat, amb l'objectiu general de:

 • Fomentar la contractació de persones en situació d'atur que tenen especials dificultats per accedir al mercat de treball.
 • Dinamitzar el mercat de treball mitjançant el suport a les empreses compromeses amb la creació d'ocupació estable.
 • Promocionar el creixement de les empreses beneficiàries.
 • Facilitar l'entrada al mercat laboral de persones amb especials dificultats d'inserció laboral.

El Programa incorpora:

 • Incentius a la contractació per a aquelles persones en situació d'atur que presenten especials dificultats d'accés al mercat de treball com són els següents col·lectius:
  • Supòsit 1: Persones majors de 40 anys en situació d'atur de llarga durada.
  • Supòsit 2: Persones en risc d'exclusió social.
  • Supòsit 3: Persones participants en programes i/o itineraris d'inserció laboral de Barcelona Activa.
  • Supòsit 4: Persones amb residència en algun dels territoris d'actuació preferent a la ciutat i amb participació acreditada en dispositius i/o accions de millora de la seva ocupabilitat.
 • La promoció i desenvolupament d'un entorn de col·laboració de l'administració, les empreses, especialment les de l'economia social i solidària i el tercer sector, per a l'assoliment d'un objectiu compartit: la creació d'ocupació de qualitat i la inserció sociolaboral.

Podeu consultar les bases reguladores al següent enllaç.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar el document de sol·licitud accedint al web barcelonactiva.cat/bonafeina, annexar-lo, signar-lo i presentar-lo al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Abans de fer la sol·licitud de subvenció, heu d'accedir al web barcelonactiva.cat/bonafeina i seguir les indicacions per annexar la documentació necessària per tal de generar la instància de sol·licitud de  subvenció.

Posteriorment haureu de descarregar i guardar la instància de sol·licitud al vostre ordinador.

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu l’arxiu de la instància de sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Posteriorment es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho a través del web barcelonactiva.cat/bonafeina. Aquest mateix termini servirà per a presentar al·legacions.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
 • L'import de la subvenció es lliurarà, mitjançant transferència en el compte bancari de la persona beneficiària i es farà efectiu en dos pagaments:
  • Un cop aprovat l'atorgament definitiu, transcorreguts els 6 primers mesos de relació laboral i justificades les corresponents cotitzacions i abonaments dels salaris a la persona treballadora en qüestió, es procedirà al pagament del 50% de l'incentiu.
  • Transcorreguts 12 mesos des de la data inicial del contracte, prèvia comprovació de la continuïtat ininterrompuda de la relació laboral, justificada i revisada satisfactòriament la documentació justificativa de la mateixa, es procedirà al pagament del 50% restant de l'incentiu.
Qui ho pot demanar?

Poden obtenir la condició de beneficiàries de la subvenció les empreses i entitats que compleixin les condicions següents:

 • Estar degudament constituïda, amb data d'alta d'activitat a efectes fiscals anterior a sis mesos a comptar des de la data del primer contracte subvencionable.
 • Tenir com a mínim un centre de treball en algun municipi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, on presti servei el/la treballador/a contractat/da.
 • Subscriure i formalitzar un contracte laboral a partir del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l'aprovació inicial d'aquestes bases:
  • de durada mínima de 12 mesos (o indefinit) en el cas d'empreses amb un nombre no superior a 250 treballadors/es.
  • indefinit en el cas d'empreses que comptin amb una plantilla de més de 250 treballadors/es.
  • amb persones en situació d'atur, que acreditin estar empadronades a la ciutat de Barcelona. 
 • Retribuir les persones contractades segons la corresponent normativa laboral. En cap cas el salari serà inferior a 1.088,56 EUR bruts mensuals (13.062,72 EUR en còmput anual) per a jornades a temps complet o part proporcional en el cas de jornades parcials. En cas de contractació parcial, la jornada no podrà ser inferior al 50% de les hores setmanals establertes al conveni sectorial corresponent.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.
 • No es podran acollir a la subvenció les empreses que hagin amortitzat llocs de treball indefinits durant els tres mesos anteriors a la contractació subvencionada, mitjançant acomiadaments improcedents reconeguts per sentència judicial ferma, regulacions d'ocupació o acomiadaments objectius. Per accedir al pagament de la subvenció tampoc no es podrà produir, al llarg del període de contractació subvencionada, cap d'aquestes situacions. La contractació subjecta a l'ajut haurà de representar un increment net de la plantilla. 
Documentaciˇ

La documentació, que cal annexar accedint al web barcelonactiva.cat/bonafeina per tal de generar la instància de sol·licitud, és la que es relaciona a continuació:

 • Full de sol·licitud de transferència bancària i/o certificat bancari de titularitat del compte.
 • Escriptura de constitució o document d'inscripció de l'entitat al Registre públic corresponent, Estatuts i alta censal en cas de persones jurídiques i entitats i alta censal en cas de empresaris/es o professionals individuals.
 • Escriptura de poders de la persona representant de l'entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l'entitat.
 • Document d'identitat de la persona/es treballadora/es contractada/es.
 • Acreditació de situació d'atur amb informe de vida laboral del/la treballador/a contractat/da i/o document justificant d'inscripció en el SOC (per a tots els supòsits).
 • Document acreditatiu de la situació de risc d'exclusió social (supòsit 2).
 • Document acreditatiu de la participació en Programa i/o itinerari d'inserció laboral desenvolupat per Barcelona Activa (supòsit 3).
 • Document acreditatiu de participació en dispositius i/o accions de millora de l'ocupabilitat en territoris d'actuació preferent segons model estandarditzat (supòsit 4).
 • Contracte de treball registrat.
 • Alta en Seguretat Social i/o IDC (Informe de dades per a la cotització) del/la treballador/a.
 • Certificat d'empadronament a la ciutat de Barcelona de les persones treballadores contractades objecte de la subvenció, amb indicació de la data d'alta.*
 • Tres certificats: un acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, un altre de les obligacions amb  l'Institut Municipal d'Hisenda i un altre de les obligacions amb la Seguretat Social.**

*El certificat d'empadronament serà obtingut d'ofici per BARCELONA ACTIVA.

**Els/les sol·licitants podran substituir la presentació dels tres certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i l'Ajuntament de Barcelona i de les obligacions amb la Seguretat Social per la declaració responsable que consta en l'anvers al full de sol·licitud de la subvenció relativa al compliment d'aquestes obligacions. Aquests certificats seran obtinguts d'ofici per BARCELONA ACTIVA dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de la resolució d'atorgament provisional o en qualsevol altre moment del procediment.

No obstant l'anterior, en qualsevol moment del procediment, l'Ajuntament de Barcelona podrà sol·licitar els documents d'aclariment o complementaris necessaris així com tramitar la seva obtenció d'ofici.

Dates
 • Publicació de les Bases Reguladores i convocatòria: BOPB del 20 d’octubre de 2017.
 • Publicació de la modificació de les Bases Reguladores i convocatòria en el sentit, entre d'altres, d'ampliar el termini de presentació de sol·licituds: BOPB de l'11 de gener de 2019.
 • Presentació de sol·licituds i documentació: del 6 de novembre de 2017 fins el 28 de juny de 2019, ambdós inclosos.
 • Publicació de la resolució d'atorgament i denegació provisional: BOPB del 5 de novembre de 2018.
 • Publicació de la resolució d'atorgament i denegació provisional: BOPB del 15 de novembre de 2018.
 • Publicació de la resolució d'atorgament i denegació provisional: BOPB del 28 de gener de 2019.
 • Les sol·licituds s'hauran de registrar dins el termini dels tres mesos posteriors a la data de celebració del contracte.
Preu

  Contractació de persones majors de 40 anys en situació d'atur superior a 12 mesos i de persones participants en programes i/o itineraris d'inserció laboral de Barcelona Activa:

  • Quantia màxima de la subvenció és de 10.000 euros.

  Contractació de persones en situació de risc d'exclusió social i Persones amb residència en algun dels territoris d'actuació preferent a la ciutat i amb participació acreditada en dispositius i/o accions de millora de la seva ocupabilitat:

  • Quantia màxima de la subvenció és de 12.000 euros.

  El màxim de contractacions a subvencionar a una mateixa empresa en el marc d'aquest Programa serà de 10 i no podrà superar el nombre de persones treballadores existents en la data anterior al primer contracte acollit a la subvenció ni al volum de la plantilla en la data de registre de cap altre contracte acollit a aquesta subvenció. A aquests efectes, es considera que integren la plantilla també les persones físiques titulars de l'empresa que figurin com a treballadors/es de la mateixa.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  28 / 01 / 2019