Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet presentar la sol·licitud de participació en els processos de selecció i provisió  de personal de l'Ajuntament de Barcelona i fer l'autoliquidació i pagament de la taxa per drets d'examen establerta per la convocatòria.

També permet subsanar els errors, omissions i/o impagaments de la taxa d'examens, quan la persona hagi quedat exclosa del procés de selecció per no haver pagat la taxa dins del termini establert en les bases de la convocatòria.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu presentar la sol·licitud de participació o fer la subsanació de la sol·licitud en el registre de qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament. En cas d'haver de pagar total o parcialment la taxa, prèviament haureu d'adreçar-vos a l'Institut municipal d'hisenda per fer el pagament.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

De manera excepcional, podreu presentar la sol·licitud de participació als registres de les Oficines d'Atenció Ciutadana.

Si heu de fer el pagament total o parcial de la taxa per drets d'examen, us haureu d'adreçar a l'Institut Municipal d'Hisenda i demanar-ne la liquidació. En cas de tenir dret a una exempció parcial haureu de presentar la documentació que ho justifiqui.

Un cop pagada la taxa, presenteu el comprovant, juntament amb la instància de sol·licitud on constin les dades del sol·licitant i de la convocatòria, a qualsevol dels registres municipals, amb la documentació necessària.

Si gaudiu d'exempció total de la taxa no caldrà que us adreceu a l'Institut Municipal d'Hisenda. En aquest cas, haureu de fer constar en la instància de sol·licitud que n'esteu exempt i adjuntar la documentació que ho justifiqui.

Període de subsanació: Si heu lliurat la sol·licitud de manera presencial i heu quedat exclosos de la convocatòria per impagament de la taxa per drets d'examen, haureu d'adreçar-vos a l'Institut Municipal d'Hisenda i demanar-ne la liquidació.

Posteriorment, haureu de lliurar el comprovant de pagament a qualsevol dels registres municipals de les Oficines d'Atenció Ciutadana.

I després...

 • Podeu fer el seguiment de la convocatòria, consultar els llistat d'admesos i exclosos i les dates de les diferents proves accedint a l'apartat d'oferta pública d'ocupació del web de l'Ajuntament.
Qui ho pot demanar?

Les persones interessades en participar en un procés de selecció de personal de l'Ajuntament de Barcelona, que reuneixin els requisits exigits en la convocatòria.

No cal tenir certificat digital per presentar la sol·licitud, mitjançant el portal de tràmits, al registre telemàtic de l'Ajuntament.

La generació i pagament de la taxa per drets d'examen tampoc no requereix disposar de certificat digital.

Documentació

Si feu la sol·licitud presencialment, haureu d'acreditar els requisits exigits a la convocatòria, que trobareu a les bases.

Fotocòpia document d'identitat

Acreditació del nivell de català:

 • Fotocòpia del certificat de coneixements de llengua catalana o del document acreditatiu que requereixin les bases de la convocatòria.

Podeu consultar les titulacions equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingúística en aquest enllaç.

En cas de presentar-se pel torn de reserva o demanar la bonificació per discapacitat:

 • Fotocòpia del certificat que acrediti la condició legal de discapacitat igual o superior al 33% emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o per l'administració corresponent, més el dictamen actualitzat emès per l'Equip de Valoració i Orientació (EVO), que indiqui la idoneïtat pel desenvolupament del contingut funcional de les places objecte de la convocatòria i les adequacions necessàries durant el procés de selecció.
 • Fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent
 • Certificat emès per una Oficina de Treball de la Generalitat o de l'INEM que acrediti la situació de desocupació, que no és per millora de l'ocupació i que no es rep cap prestació econòmica.
Dates

La sol·licitud i la taxa s'han de presentar i pagar en el termini que estableixen les bases de la convocatòria per presentar la sol·licitud d'inscripció i no s'admetrà el pagament fora d'aquest termini.

La manca de presentació de la sol·licitud o de pagament de la taxa dins del termini establert comportarà la no admissió de la persona aspirant a les proves selectives.

Preu

  * Presentació de la sol·licitud per mitjans telemàtics:

  • Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups A1 i A2: 26,08 euros.
  • Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups B, C1, C2 i altres: 16,12 euros.
  • Borses de treball: no generen cap taxa

  * Presentació de la sol·licitud per mitjans no telemàtics:

  • Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups A1 i A2: 52,16 euros.
  • Processos d'oferta pública d'ocupació d'accés als grups B, C1, C2 i altres: 32,24 euros.
  • Borses de treball: no generen cap taxa

  Estan exempts de pagar la taxa les persones que es trobin en algun dels casos següents:

  • Membres de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial
  • Persones que es trobin en situació de desocupació i que no rebin cap prestació econòmica.
  • Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

  Tenen una bonificació del 50% en el pagament de la taxa:

  • Membres de família nombrosa o monoparental de categoria general.
Organisme responsable
Darrera actualització  19 / 11 / 2018