Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

La consulta permet conèixer el règim d'intervenció que cal tramitar, llicència, comunicat, assabentat o actuació d'urgència i també aconseguir la documentació necessària per presentar la sol·licitud.

En el cas d'assabentat o d'actuació d'urgència podeu obtenir l'admissió directament.

Cal saber que el règim d'intervenció varia en funció de l'emplaçament on es vol fer l'obra i de la classe de treballs que s'hagin de realitzar.

"Projecte cofinançat pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020."

 

Atenció

Per a poder fer la consulta és imprescindible disposar de la Referència Cadastral de l'immoble o solar. La podeu obtenir al web de la Direcció General del Cadastre.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Empleneu el formulari per saber el règim d'intervenció que tramitareu segons les actuacions a realitzar (obres o instal·lacions de radiocomunicació) i després, en funció del resultat de la consulta:

 • En cas d'assabentat o actuacions d'urgència podeu finalitzar el tràmit per internet: generar la sol·licitud i imprimir l'admissió directament.
 • En cas de comunicat o llicència d'obra major, obtindreu una guia amb tots els passos a seguir així com la relació de documentació necessària que haureu d'aportar per tramitar la sol·licitud corresponent.
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Per saber el règim d'intervenció que correspon, empleneu el formulari,  confirmeu-ne les dades i imprimiu o deseu el document resultant (arxiu en format PDF).

   

 2. Per obtenir l'admissió directament (assabentat o actuació d'urgència) o la guia amb la documentació necessària per tramitar la sol·licitud del comunicat o llicència, segons sigui el cas, empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

 3. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària requerida al tràmit (únicament en el cas d'actuació d'urgència o assabentat d'instal·lacions de radiocomunicació).

 4. Confirmeu les dades.

I després...

Segons el règim d'intervenció, caldrà que continueu d'alguna de les maneres següents:

 • Assabentat d'obres: un cop tramitat, ja podreu començar les obres.
 • Actuacions d'urgència: un cop tramitat, es podran executar amb caràcter immediat les actuacions que siguin necessàries per evitar danys a les persones o a les coses.
 • Comunicats o Llicències d'obres majors: imprimiu i/o guardeu el resultat del tràmit efectuat (guia de tramitació) així com el Número Identificador de la Consulta, necessari per sol·licitar l'expedient d'obres que correspongui.
Tingueu a mà
 • Número de referència cadastral
 • La referència cadastral és l'identificador dels béns immobles formada per un codi de vint caràcters. Podeu trobar-la al rebut de l'IBI o la web de la Direcció General del Cadastre (www.catastro.meh.es)

 • Pressupost de les obres
 • És el cost d'execució material de la construcció, instal·lació o obra que es realitzarà.

Qui ho pot demanar?

El titular de les obres o un representant autoritzat.

Documentació

Per efectuar la consulta caldrà proporcionar les següents dades:

 • La referència cadastral de l'immoble, en tots els casos.
 • Nom, cognoms, número del document d'identificació (NIF, NIE), telèfon mòbil i un correu electrònic de la persona que fa la consulta, en tots els casos.
 • Nom, cognoms i número del document d'identificació (NIF, NIE), del propietari de l'immoble o habitatge, en el cas que la persona que faci la consulta sigui un representant del propietari o bé un arrendatari.
 • Nom, cognoms i número del document d'identificació (NIF, NIE) del tècnic que assumeix les obres en el cas d'actuacions d'urgència.
 • El pressupost de les actuacions, en el cas de comunicats o de llicències.

Per tramitar una actuació d'urgència serà necessari aportar:

Per tramitar un assabentat d'instal·lacions de radiocomunicació en funció del tipus d’actuació serà necessari aportar:

Per a la resta d'expedients d'obres i radiocomunicacions (comunicats o llicències), no caldrà aportar cap documentació.

Dates

La consulta té una validesa de 6 mesos.

En el cas que es vulgui tramitar l'expedient d'obres després d'aquests 6 mesos o en el cas que s'hagi perdut el número identificador de la consulta, caldrà fer-ne una de nova.

En el cas d'obtenir una admissió per actuacions d'urgència, en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la data que consti en el document d'admissió, caldrà iniciar la tramitació de la corresponent llicència o comunicació, segons s'escaigui, efectuant una nova consulta prèvia.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  31 / 07 / 2018