Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Permís d'ocupació de l'espai públic per a filmacions

És necessari demanar un permís per fer fotografies o filmacions a la via pública en cas que s'hagi d'utilitzar un trípode o alguna instal·lació de característiques especials durant la realització dels treballs audiovisuals.

Depenent del tipus d'ocupació es podran obtenir dos tipus de permís.

Autorització bàsica d'ocupació de l'espai públic per a filmacions:

 • Aquest tipus de permís s'ha de sol·licitar com a molt tard, fins a 24 hores abans de la realització de les tasques.
 • Les tasques s'han de fer entre les 8:00 i les 22:00 hores del dia establert al permís.
 • Es pot fer servir un trípode com a màxim.
 • Hi pot haver un total de 10 persones com a màxim entre tècnics i actors.
 • No es poden fer servir vehicles al rodatge o la sessió fotogràfica.
 • No es pot tallar el trànsit ni mobilitzar cap element a la via.

Llicència d'ocupació de l'espai públic per a filmacions:

 • En el cas que les tasques que s'hagin de fer tinguin característiques diferents a les anteriors s'haurà de demanar una llicència i s'haurà d'estar inscrit prèviament al Registre d'empreses de Filmacions de l'Ajuntament de Barcelona.
 • La comunicació s'haurà de fer amb una antelació mínima de 5 dies hàbils.

Cal saber que:

 • Abans de sol·licitar la llicència d'ocupació de l'espai públic per a filmacions és necessari que efectueu l'autoliquidació de taxes de tràmits gestionats per la Guàrdia Urbana i realitzeu el seu pagament.
 • No es permet l'ús de drons en ciutats o sobre aglomeracions de persones a l'aire lliure, com ara parcs de ciutats, platges plenes de gent, camps de futbol., etc. Per tant, en cas de filmacions es podran utilitzar sempre que no sigui en zones urbanes. En aquest enllaç trobarà informació addicional sobre aquest tema.

Per filmar o fotografiar espais tancats o parcs de la ciutat cal consultar el tràmit Permís de filmació i fotografia a diversos parcs i espais tancats de la ciutat.

Com tramitar

Amb certificat digital
Sense certificat digital
Què podeu fer?
Podeu finalitzar el tràmit per internet per demanar Autorització bàsica d'ocupació de l'espai públic per a filmacions: empleneu el formulari per generar el permís.
 
Aquest permís s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 24 hores.
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

En el cas que les tasques que heu de fer tinguin característiques diferents a l'autorització bàsica, per demanar el permís per internet heu de seguir el procediment d'aquest mateix tràmit que indica com es tramita amb certificat digital.

 1. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

  Imprimiu el permís.

I després...

El dia dels treballs heu de tenir el permís en el lloc de les tasques per si us el demanen.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, entitat o empresa, o la persona que les representi, que hagi de fer els treballs audiovisuals.

Documentació

Per a l'Autorització bàsica d'ocupació només cal que la persona responsable s'identifiqui amb el NIF, adreça i telèfon de contacte.

Per a la Llicència d'Ocupació de l'Espai Public:

 • Document que especifiqui les dades d'identificació de l'empresa.
 • Fitxa de localització de rodatge facilitada per l'Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana o per Barcelona/Catalunya Film Comission. 
 • Còpia del comprovant de l'autoliquidació pagada o, si s'escau, del justificant de l'exempció /no subjecció al pagament de la taxa.

-En el cas d'exempció de pagament caldrà aportar còpia del document acreditatiu de què la petició prové d'una administració pública.

-En el cas de no subjecció al pagament caldrà aportar còpia de l'escrit del centre d'ensenyament reglat, degudament signat, on consti que es demana el permís com exercici acadèmic i amb el segell del centre.

Dates
 • L'autorització bàsica d'ocupació s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 24 hores.
 • La Llicència d'Ocupació s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 5 dies hàbils (comptats de dilluns a divendres). 
Preu

  Per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis:

  Rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter publicitari o comercial amb finalitat lucrativa, amb independència del pagament d'altres serveis que es requereixin i amb l'autorització municipal prèvia:

  • Per cada dia o fracció: 593,78 euros

  Realització de maquetes i sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa, independentment del pagament d'altres serveis que requereixin autorització municipal prèvia:

  • Per cada dia i fracció: 332,72 euros

  Per la prestació de serveis de la Guàrdia Urbana amb motiu de tasques relacionades amb la càrrega i descàrrega de materials o d'altres treballs, quan s'ocupa la via pública:

  • per agent i hora diürna: 45,39 euros
  • per agent i hora nocturna o festiva: 50,90 euros                                         
Organisme responsable
Darrera actualització  25 / 04 / 2018