Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Fraccionament del deute de tributs municipals i multes

El tràmit permet el pagament a terminis del deute que un contribuent té amb l'Ajuntament.

Els deutes tributaris i altres de dret públic, la titularitat dels quals corresponen a l'Ajuntament de Barcelona, es podran fraccionar en qualsevol moment, ja sigui en període voluntari com en període executiu, quan la situació econòmica financera del contribuent li impedeixi transitòriament fer-ne el pagament.

No es podrà fraccionar ni ajornar:

 • El deute inferior a 100 euros.
 • Les multes en període voluntari amb descompte.
 • Les costes del procediment d'embargament corresponents a les despeses per anotació d'embargament en organismes públics ja que s'han d'abonar en el moment de la formalització, en efectiu metàl·lic o xec conformat.
 • La taxa de la grua, la d'immobilització de vehicles i la de permanència en el dipòsit municipal, quan el vehicle consti domiciliat fora de la ciutat de Barcelona. Si el vehicle consta domiciliat a ciutat de Barcelona, no es podrà fraccionar o ajornar llevat que el titular tingui més deute o, si no té més deute, que es tracti d'una circumstància excepcional (calgui disposar del vehicle per treballar, per necessitats familiars, etc.)
 • Les taxes de la grua i les de permanència en el dipòsit generades durant el procediment d'alienació d'un vehicle embargat i subhastat que s'han de pagar pels vehicles no adjudicats, llevat que se'n garanteixi el pagament amb un aval.
 • Quan s'ha notificat l'acord d'alienació dels béns embargats.
 • L'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) en el cas de transmissions oneroses (compravendes, aportacions d’immobles a canvi d’accions/participacions), llevat de casos excepcionals que s'han d'acreditar de manera presencial a l'Institut Municipal d'Hisenda.
 • En el cas que la persona deutora tingui ingressos superiors a 5.000 euros mensuals o sigui propietària de gran patrimoni

Es fraccionarà el deute pendent, tributari o no, que tingui un mateix contribuent en període executiu. També, a petició del contribuent, es podran acumular els càrrecs que estiguin en període voluntari.

No es considera deute pendent les següents situacions: suspensió, comprovació de cobrament, anul·lació i suspensió cautelar.

S’ha de fer un pagament inicial quan:

 • L’import del deute és superior a 24.000 euros: 10% de l’import total del fraccionament.
 • S’ha incomplert el pagament d’un fraccionament anterior: 10% de l’import total del fraccionament (encara que el deute sigui inferior a 24.000 euros).
 • Embargament de vehicles: si hi ha anotació de precinte i el vehicle s’ha capturat: entre el 30% i el 50% de l’import total del fraccionament, màxim 24 terminis. Si el vehicle no s’ha capturat: 10% de l’import total del fraccionament.
 • Embargament d’immobles: entre el 30% i el 50% de l’import total del fraccionament, màxim 24 terminis.

L'import mínim dels terminis és de 50 euros i s'abonaran per mitjà de domiciliació bancària.

El fraccionament del deute comporta el pagament de l'interès legal de demora, que per l'any 2018 és del 3,75%  (dada vigent fins l'aprovació dels pressupostos generals de l'estat 2019).

Atenciˇ

Si esteu en situació d'embargament (el número de rebut de la notificació comença per EB, EH o EG), no podeu demanar el fraccionament sinó que caldrà esperar a saber la quantitat embargada, ja que només es pot fraccionar si queda pendent alguna part del deute.

Si el pagament fraccionat de l'autoliquidació de plusvàlua (en el cas de donació i herència) i de l'autoliquidació  de la taxa de residus es sol·licita a través d'Internet, una vegada obtingut el número de tràmit, s'ha d'enviar un correu electrònic amb l'assumpte: Fraccionament autoliquidació plusvàlua o Fraccionament autoliquidació residus, segons sigui el cas. Cal fer constar el número del tràmit i annexar el document de l’autoliquidació, la documentació necessària per formalitzar el fraccionament i en el cas de plusvàlua també l’escriptura objecte de la transmissió.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per sol·licitar fraccionar el deute acumulat a l'Institut Municipal d'Hisenda. Rebreu la proposta per correu postal si sou la persona (física o jurídica) titular del deute o un professional de la gestió adherit al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament amb autorització prèvia del client a través de la Carpeta del Professional.

Els professionals de la gestió que no hagin signat el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament, i que no tenen accés previ a tràmits amb autorització, abans hauran de sol·licitar l'autorització del seu client a través de la Carpeta del Professional. Una vegada obtinguda aquesta autorització, podran fer el tràmit.

Indistintament persones físiques o jurídiques, cal que feu el tràmit necessàriament de manera presencial en les dependències de l'Institut Municipal d'Hisenda en qualsevol dels casos que es relacionen a continuació:

 • deute superior a 24.000 euros
 • embargament de béns
 • si la persona deutora ha mort i els seus hereus han de fraccionar el deute
 • en cas de societats dissoltes, amb o sense liquidació, i les inactives, sempre que el representant tingui els seus poders notarials vigents
 • en el cas de fusió, absorció o canvi de denominació de societats (podrà fraccionar el deute la societat continuadora)
 • en el cas de crèdits concursals: es podrà concedir un fraccionament/ajornament tenint en compte que el representant és l’administrador concursal, llevat que l’administrador ordinari demostri que no ha estat privat de l’exercici de les seves funcions, cosa que farà amb la interlocutòria o qualsevol document del jutjat
QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Seleccioneu una opció:

  • Simulació: permet fer una aproximació dels terminis i de l'import que hauríeu de pagar cada mes en cas de tramitar el fraccionament.
  • Sol·licitud: permet demanar el pagament fraccionat de multes i tributs municipals.
  • Annexió de documents a sol·licituds en curs: us permetrà adjuntar documentació a sol·licituds presentades de manera telemàtica a petició de l'Institut Municipal d'Hisenda.
 2. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I desprÚs...

Si heu demanat el fraccionament:

 • Imprimiu el full justificant de la tramitació efectuada, on consta el número de referència internet o deseu-lo en el vostre ordinador.
 • Si sou la persona (física o jurídica) titular del deute o un professional de la gestió, rebreu per correu postal els rebuts del deute pendent, la relació de documents que haureu d'aportar i les instruccions per seguir amb el tràmit.
 • Si heu sol·licitat el pagament fraccionat de l'autoliquidació de plusvàlua (en el cas de donació i herència) i de l'autoliquidació de la taxa de residus, una vegada obtingut el número de tràmit, heu d'enviar un correu electrònic amb l'assumpte: Fraccionament autoliquidació plusvàlua o Fraccionament autoliquidació residus, segons sigui el cas. Caldrà fer constar el número del tràmit i annexar tota la documentació necessària per formalitzar el fraccionament.

Si heu annexat documents a sol·licituds en curs a petició de l'Institut Municipal d'Hisenda:

 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarà la documentació aportada i, si és correcta, us enviarà per correu postal la formalització del fraccionament.
Tingueu a mÓ
 • Import total a fraccionar
 • Inclou l'import del deute, mÚs el recÓrrec i els interessos.

 • Dades de la persona titular
 • Nom i cognoms, n˙mero de document d'identificaciˇ i domicili.

Qui ho pot demanar?

La persona titular del deute, els professionals que representin als obligats al pagament i les persones jurídiques.

No s'acceptarà la petició d'assumir el deute de terceres persones per fraccionar-lo, tot i que s'hagi obligat a fer-ho en document públic.

Documentaciˇ

Per sol·licitar el fraccionament del deute per Internet, les persones físiques, jurídiques i els professionals de la gestió no heu d'aportar cap documentació. Rebreu per correu postal la proposta de fraccionament, la notificació de deute pendent, la relació de documentació que haureu d'aportar i les instruccions per continuar la tramitació. 

Per sol·licitar el fraccionament de l’autoliquidació de la taxa de residus cal annexar al correu electrònic:

 • el document de l’autoliquidació

Per sol·licitar el fraccionament de l’autoliquidació d’una plusvàlua de donació o herència cal annexar al correu electrònic:

 • el document de l’autoliquidació
 • l’escriptura objecte de la transmissió

Per annexar documents a una sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics heu de proporcionar el número de referència internet del tràmit de sol·licitud.

Dates

En qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  27 / 03 / 2019