Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi de titular de l'impost sobre bÚns immobles (IBI)

El tràmit permet comunicar a l'Ajuntament un canvi de titular del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI).

Cal saber que:

 • Es considera bé immoble tot pis, local, plaça de pàrquing, traster, etc.
 • S'ha de comunicar a l'Ajuntament el canvi de titular quan s'ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d'usdefruit o un dret real sobre un bé immoble.
 • El primer any que s'ha de pagar l'impost, l'Ajuntament notifica una liquidació amb l'import anual, el termini i els llocs on es pot fer efectiu el pagament.
 • A partir de l'any següent, l'Ajuntament no està obligat a notificar el termini de pagament ja que forma part del padró anual de contribuents de l'impost que, cada any, es publica al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB).

Atenciˇ

El canvi del titular de l'impost és efectiu des del moment en què l'Ajuntament us el confirmi. La persona obligada a pagar el rebut és la persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària  del bé immoble a dia 1 de gener. És a dir, el nou propietari o, usufructuari haurà de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició del bé immoble.

Com tramitar

OAC
Institut Municipal Hisenda
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar el canvi de titularitat de l'impost sobre béns immobles en les dependències de l'Institut Municipal d'Hisenda.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Adreceu-vos al registre de l'Institut Municipal d'Hisenda, sense que calgui demanar cita prèvia, per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida.

I desprÚs...

 • El tramitador del registre de l'Institut Municipal d'Hisenda us lliurarà el justificant del tràmit realitzat.
 • Posteriorment l'Ajuntament us confirmarà el canvi de titularitat efectuat.
Qui ho pot demanar?
 • La persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària del bé immoble fins a la data de la transmissió.
 • La nova persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària.
 • La persona que les representi degudament autoritzada.

Els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de realitzar el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Documentaciˇ

Instància degudament emplenada i signada.

Si feu el tràmit presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana o a l'Institut Municipal d'Hisenda, caldrà presentar original i fotocòpia d'un dels documents següents (l'original us serà retornat):

 • Certificació o nota simple del Registre de la Propietat actualitzada on consti la descripció completa del bé immoble.
 • Escriptura de compravenda.
 • Acceptació d'herència.

No s'acceptaran els contractes privats de compravenda.

On es pot fer?
Dates

Cal recordar que l'obligat al pagament és la persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària del bé immoble el dia 1 de gener, encara que s'hagi produït una transmissió posterior.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  30 / 11 / 2018