Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi de titular de l'impost sobre béns immobles (IBI)

El tràmit permet comunicar a l'Ajuntament un canvi de titular del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI).

Cal saber que:

 • Es considera bé immoble tot pis, local, plaça de pàrquing, traster, etc.
 • S'ha de comunicar a l'Ajuntament el canvi de titular quan s'ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d'usdefruit o un dret real sobre un bé immoble.
 • El primer any que s'ha de pagar l'impost, l'Ajuntament notifica una liquidació amb l'import anual, el termini i els llocs on es pot efectuar el pagament.
 • A partir de l'any següent, l'Ajuntament no està obligat a notificar el termini de pagament ja que forma part del padró anual de contribuents de l'impost que, cada any, es publica al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB).

Atenció

El canvi del titular de l'impost és efectiu des del moment en què l'Ajuntament us el confirmi. La persona obligada a pagar el rebut és la persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària  del bé immoble a dia 1 de gener, és a dir, la nova persona propietària o usufructuària haurà de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició del bé immoble.

Com tramitar

Què podeu fer?

Podeu sol·licitar el canvi de titular de l'impost sobre béns immobles.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

1. Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana. Cal tenir al davant la documentació necessària.

2. L'operador prendrà nota de les dades del nou titular i enviarà per correu postal un sobre de retorn i  un imprès amb les noves dades perquè comproveu que siguin correctes. En el cas que estigui tot correcte haureu d'enviar el sobre adjunt amb l'imprès de petició i la documentació corresponent.

I després...

 • Un cop l'Ajuntament rebi per correu el sobre amb la documentació necessària, es processarà el canvi de titular a les bases de dades municipals, que serà efectiu per a l'exercici següent al de la transmissió.
Qui ho pot demanar?
 • La persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària del bé immoble fins a la data de la transmissió.
 • La nova persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària.
 • La persona que les representi degudament autoritzada.

Els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de fer el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Documentació

Per fer el tràmit telefònicament, cal aportar fotocòpia d'un dels documents següents (original):

 • Certificació o nota simple del Registre de la Propietat actualitzada on consti la descripció completa del bé immoble.
 • Escriptura de compravenda.
 • Acceptació d'herència.

No s'acceptaran els contractes privats de compravenda.

Posteriorment l'Administració podrà demanar els originals de la documentació aportada.

On es pot fer?
Dates

La persona obligada al pagament és la persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària del bé immoble el dia 1 de gener, encara que s'hagi produït una transmissió posterior.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  13 / 03 / 2019