Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi de titular de l'impost sobre bÚns immobles (IBI)

El tràmit permet comunicar a l'Ajuntament un canvi de titular del rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI).

Cal saber que:

 • Es considera bé immoble tot pis, local, plaça de pàrquing, traster, etc.
 • S'ha de comunicar a l'Ajuntament el canvi de titular quan s'ha fet una transmissió per compravenda, una concessió administrativa, una constitució d'usdefruit o un dret real sobre un bé immoble.
 • El primer any que s'ha de pagar l'impost, l'Ajuntament notifica una liquidació amb l'import anual, el termini i els llocs on es pot efectuar el pagament.
 • A partir de l'any següent, l'Ajuntament no està obligat a notificar el termini de pagament ja que forma part del padró anual de contribuents de l'impost que, cada any, es publica al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB).

Atenciˇ

El canvi del titular de l'impost és efectiu des del moment en què l'Ajuntament us el confirmi. La persona obligada a pagar el rebut és la persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària  del bé immoble a dia 1 de gener, és a dir, la nova persona propietària o usufructuària haurà de pagar l'impost a partir de l'any següent a la data d'adquisició del bé immoble.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet i comunicar el canvi de titular a l'Institut Municipal d'Hisenda.

Si ho desitgeu, el formulari us ofereix la possibilitat de domiciliar el pagament de l'impost.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?
 1. Seleccioneu una opció:

  • Sol·licitud: us permetrà comunicar un canvi de titular a l'Institut Municipal d'Hisenda.
  • Annexió de documents a sol·licituds en curs: us permetrà adjuntar documentació a sol·licituds presentades de manera telemàtica, ja sigui per finalitzar el tràmit o a petició de l'Institut Municipal d'Hisenda.
 2. Empleneu el formulari, adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud i confirmeu-ne les dades.

I desprÚs...

Si feu la sol·licitud:

-Imprimiu el full de comunicació de canvi de titular resultant de la tramitació efectuada on consta el número de referència internet o deseu-lo en el vostre ordinador. Si heu aportat tota la documentació necessària, l'Institut Municipal d'Hisenda la revisarà i, si tot és correcte, us confirmarà el canvi de titular efectuat en les bases de dades municipals.

-Si no heu aportat tota la documentació necessària, per finalitzar el tràmit haureu de fer-la arribar a l'Institut Municipal d'Hisenda juntament amb el full de comunicació de canvi de titular. Per fer-ho podeu escollir entre:

 • Utilitzar l'opció "Annexió de documents a sol·licituds en curs" que trobareu en aquest mateix canal telemàtic (cal disposar del número de referència internet del tràmit de sol·licitud).
 • Enviar per correu postal el full de comunicació a l'Institut Municipal d'Hisenda acompanyat de la documentació requerida.
 • Adreçar-vos al Registre de l'Institut Municipal d'Hisenda i lliurar el full de comunicació de canvi de titular acompanyat de la documentació requerida.

Si annexeu documentació a una sol·licitud en curs efectuada per mitjans telemàtics:

 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarà la documentació aportada i si tot és correcte, us confirmarà el canvi de titular efectuat en les bases de dades municipals.
Tingueu a mÓ
 • Identificador de l'immoble
 • Codi de 8 n˙meros i una lletra que es troba a la part superior dreta d'un rebut de l'IBI en perÝode voluntari de pagament.

Qui ho pot demanar?
 • La persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària del bé immoble fins a la data de la transmissió.
 • La nova persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària.
 • La persona que les representi degudament autoritzada.

Els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques hauran de fer el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Documentaciˇ

Per fer el tràmit cal aportar un dels documents següents:

 • Certificació o nota simple del Registre de la Propietat actualitzada on consti la descripció completa de l'immoble.
 • Escriptura de compravenda.
 • Acceptació d'herència.

En el cas de voler domiciliar el pagament de l'impost cal aportar un dels documents següents:

 • La primera pàgina de la llibreta d'estalvis on consti que la persona titular del compte bancari serà la mateixa titular del rebut de l'IBI.
 • Qualsevol tipus de rebut domiciliat, del mes anterior a la data en que es fa el tràmit, on consti clarament que el titular del compte bancari serà el mateix titular del rebut de l'IBI.

Per annexar documents a una sol·licitud efectuada per mitjans telemàtics haureu de proporcionar el número de referència internet del tràmit de sol·licitud.

Cal saber que: 

 • Si s'envia la documentació per correu postal o es lliura presencialment en el Registre cal aportar fotocòpies dels documents. Posteriorment, l'Institut Municipal d'Hisenda us podrà demanar els originals de la documentació presentada.
 • Si no es fa cap lliurament de documentació l'Institut Municipal d'Hisenda no podrà dur a terme el canvi de titular.
Dates

La persona obligada al pagament és la persona propietària o, en cas que n'hi hagi, la usufructuària del bé immoble el dia 1 de gener, encara que s'hagi produït una transmissió posterior.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  13 / 03 / 2019