Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat d'empadronament signat pel Secretari de l'Ajuntament de Barcelona

Document signat pel secretari de l'Ajuntament que certifica l'empadronament d'una persona en un padró concret (vigent o no). Es poden fer constar també, si així se sol·licita, les persones que conviuen o convivien.

Es poden certificar fulls padronals des del 31 de desembre de l'any 1930 en endavant, exceptuant de l'any 1935 al 30 de desembre de 1940 que no es tenen dades.

De dates anteriors a 1930, no hi ha fulls padronals. Pot constar informació alfabètica als arxius de districte, però no es poden fer certificacions.

Atenciˇ

El Certificat històric només és necessari quan el requereix un organisme oficial o notari per a determinats tràmits o situacions excepcionals o, si us el demanen de manera expressa.

Si heu d'acreditar on consteu a data d'avui al Padró municipal, haureu de demanar un Volant de residència o, un Volant de convivència si heu d'acreditar amb qui consteu empadronats.

Si necessiteu un informe padronal per a la Cèdula d'Habitabilitat, on consten el nombre de persones inscrites en un domicili però no les seves dades, heu de demanar-ho per escrit davant les oficines d'atenció ciutadana.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el trÓmit per internet: emplenar el formulari de solĚlicitud, adjuntar-hi la documentaciˇ necessÓria i presentar-ho tot al registre telemÓtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

El formulari demana que us identifiqueu i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Caldrà utilitzar qualsevol d'aquestes dues opcions:

 1. Empleneu el formulari. Indiqueu el període de temps concret que necessiteu certificar i el motiu de la petició.

  En cas què demaneu el certificat per a una persona menor d’edat o incapacitada legalment o una persona difunta, indiqueu totes les seves dades personals.

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Uns 8 dies després de la petició rebreu el certificat per correu postal al domicili on esteu empadronat si consteu inscrit al Padró municipal d'habitants de Barcelona o, si no ho esteu, a l'adreça que hagueu facilitat.
Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat poden demanar:

 • El seu certificat.
 • El certificat de menors d'edat si és pare, mare o representant legal del menor. A nom d'un menor no emancipat només s'emeten certificats de residència, mai de convivència.
 • El certificat d'una persona difunta si acredita un interès legítim en el procediment que exigeixi el certificat (poden ser el cònjuge, fills, progenitors i hereus testamentaris). A nom d'una persona difunta només s'emeten certificats de residència, mai de convivència.
 • El certificat d'una persona incapacitada legalment, si és el seu tutor legal.

Per a la resta de supòsits, cal seguir el procediment que indica com es fa el tràmit de manera presencial, en funció del cas.

Documentaciˇ

Recordeu que heu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per a annexar-la al formulari.

Per a menors d'edat:

Si la persona que el demana és el pare, la mare o el representant legal:

 • Llibre de famí­lia o certificat literal de naixement de la persona menor d'edat.

En el cas que no convisquin al mateix domicili, a més ha d'aportar:

 • Declaració responsable del sol·licitant que es tracta d'una separació de fet i per tant no existeix resolució judicial (sigui sentència, sigui d'altre tipus, inclòs de mesures provisionals) que atorgui la guarda i custòdia del menor.
 • Consentiment escrit del pare o la mare que conviu amb el menor i document d'identitat de la persona que signa aquest consentiment.
 • En cas de nul·litat, separació o divorci, resolució judicial amb expressió de la seva fermesa. En tot cas, el progenitor que hi figuri a la resolució amb la guarda i custòdia del menor està legitimat/da per demanar el certificat. En el cas que la sentència judicial atorgui la custòdia compartida, qualsevol dels dos progenitors podrà actuar en representació del menor per obtenir la corresponent certificació atès que l'autorització de l'altre progenitor es presumeix atorgada.
 • Resolució judicial i acta de l'acceptació del càrrec de representant legal, si és el cas.

Per a persones incapacitades legalment:

 • Document d'identificació de la persona incapacitada.
 • Resolució judicial i l'acta judicial d'acceptació del càrrec de representant legal.

Per a persones difuntes:

En tots els casos s'ha de presentar el certificat de defunció així com el document d'acreditació de l'interès legítim com poden ser entre altres:

Si la persona que el demana és el cònjuge:

 • Llibre de família o certificat de matrimoni.

Si la persona que el demana és un fill/a o pare/mare:

 • Llibre de famí­lia o certificat literal de naixement.

Si la persona que el demana és hereva testamentària:

 • Testament i/o certificat d'últimes voluntats.

En el cas de persona o unitat familiar que hagi causat baixa recent del Padró Municipal d’Habitants de Barcelona per canvi de residència:

 • Volant d'empadronament del municipi on sigui empadronat o bé certificat consular en cas que sigui inscrit en un consolat espanyol a l'estranger. En el document han de constar, necessàriament, la data d'alta al municipi o país, la data d'emissió i l’ajuntament o consolat que l’emet.
Dates

El termini de lliurament del certificat per correu postal és de uns 8 dies després de rebre la petició a les dependències municipals.

El termini de validesa del certificat l'estableix l'Administració que el demana i comença a comptar des de la data d'expedició.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  08 / 05 / 2019