Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts per a l'adaptació de vehicles per a persones amb discapacitat

Ajut econòmic per a l'adaptació d'un vehicle dins el Programa d'Ajudes d'Atenció Social de la Generalitat a persones amb discapacitat.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Les sol·licituds s'han de presentar en impresos formalitzats que es faciliten a les oficines de benestar social i família o es poden descarregar del web de l'Oficina Virtual de Tràmits.

Cal lliurar-les a qualsevol de les oficines esmentades abans o enviar-les per correu postal certificat. 

El programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat es regula anualment. Aquesta regulació pot implicar canvis notables en els continguts de les ajudes, en els tràmits, en les dades de la convocatòria i en els requisits que aquí consten.

Qui ho pot demanar?
 • Persones empadronades i amb residència legal en un municipi de Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, o no siguin ciutadans nacionals d’algun dels altres dels estats membres de la Unió Europea, han d’acreditar la residència mitjançant l’autorització per residir, que expedeix l’Administració general de l’Estat.
 • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. En el cas dels menors de quatre anys caldrà que, segons el criteri dels serveis de valoració i orientació, aquells tinguin un retard en el desenvolupament maduratiu, l'evolució del qual pugui ocasionar una discapacitat residual.
 • Si el beneficiari té 65 anys o més, caldrà acreditar que el reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 33% es va produir abans de complir els 65 anys.
 • No poder rebre serveis similars per als quals es demana l'ajuda ja siguin públics o concertats o subvencionats amb càrrec a fons públics.
 • No poder beneficiar-se d'ajudes econòmiques de la mateixa naturalesa, abast i finalitat, provinents d'entitats públiques o privades.

 

Documentació
 • Imprès oficial de sol·licitud d'ajuda individual, facilitat per l'Administració.
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent del beneficiari i, si és el cas, del sol·licitant
 • Declaració IRPF del sol·licitant o en cas de menors d'edat de la unitat familiar.
 • Original i fotocòpia del permís de conduir del beneficiari de l'ajuda, on constin les condicions restrictives de la persona. Si té el carnet en tràmit, fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per a l'obtenció del carnet.
 • Si es tracta d'un vehicle de segona mà, pressupost de l'adaptació del vehicle correctament segellat o signat i referit al 2018
 • Si es tracta d'un vehicle automàtic pressupost total del vehicle o, si ja s'ha fet la despesa, factura i rebut original
 • Original i fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle on constin les adaptacions realitzades, visada per la Direcció General d'Indústria del Departament d'Empresa i Ocupació (ITV).

 

On es pot fer?
Dates

Presentació de sol·licituds:

 • Del 16 de juny al 16 d'agost de 2018

Termini de notificació de la resolució:

 • Tres mesos a partir de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds.

 

Organisme responsable
Darrera actualització  17 / 10 / 2018