Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Exempcions de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

El tràmit permet eximir de l'obligació del pagament de la quota de l'impost en els casos següents:

 • Vehicles oficials de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals, adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
 • Vehicles de representacions diplomàtiques i oficines consulars.
 • Vehicles respecte dels quals així es derivi d'allò disposat en tractats o convenis internacionals.
 • Ambulàncies i altres vehicles destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
 • Autobusos, microbusos i altres vehicles adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeixi de nou seients, inclòs el del conductor.
 • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, és a dir, vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 Kg. i que, per construcció, no poden arribar a una velocitat en pla superior a 45 km/h. projectat i construït especialment (i no només adaptat) per l'ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física (lletra A de l'annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per R.D. 2822/1998, de 23 desembre).
 • Vehicles matriculats a nom de persones discapacitades per al seu ús exclusiu, tant els conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport:

-Els subjectes passius beneficiaris d'aquesta exempció, així com de l'exempció contemplada en l'apartat anterior no podran gaudir-la per a més d'un vehicle simultàniament.

-A aquests efectes, es consideraran persones amb discapacitat les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

En el cas de vehicles que ja estaven donats d'alta (ja matriculats): podeu sol·licitar l'exempció del pagament de l'impost si compliu amb els requisits recollits en l'ordenança fiscal.

En el cas de vehicles nous (encara no matriculats): haureu de seguir el procediment detallat en el canal presencial d'aquest mateix tràmit.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Vehicles nous (encara no matriculats):

-Haureu de seguir el procediment detallat en el canal presencial d'aquest mateix tràmit.

Vehicles que ja estaven donats d'alta (ja matriculats):

 1. Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al  931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcioneu les dades necessàries a l'operador del telèfon. Per fer la tramitació és necessari disposar d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.
 2. Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.
 3. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.
 4. Haureu de retornar, abans d'un mes, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès signat i la documentació requerida.

I després...

 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarà la documentació aportada i en els casos en què sigui procedent, aplicarà l'exempció del pagament de l'impost.
Qui ho pot demanar?

Persones físiques i jurídiques que siguin subjectes passius de l'impost.

Documentació

En tots els casos serà necessari presentar una instància i adjuntar, si s'escau, còpia de la documentació acreditativa del compliment dels requisits per gaudir del benefici fiscal corresponent a cada cas.

Models instàncies:

Vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat, per al seu ús exclusiu:

 • Aquesta exempció no es pot aplicar simultàniament a més d'un vehicle.
 • Només en els casos en què el reconeixement de la discapacitat hagi estat atorgada per una administració autonòmica diferent a la Generalitat de Catalunya, cal acreditar un percentatge de discapacitat en grau igual o superior al 33% amb l'aportació de la següent documentació:

a) Resolució o certificat de discapacitat de l'administració autònomica corresponent, on especifiqui que el percentatge de minusvalidesa és en grau igual o superior al 33 per 100;

b) O bé, resolució o certificat de Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

c) O bé, resolució o certificat del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o del Ministerio de Defensa que reconegui una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o incapacitat.

Vehicles oficials d'administracions públiques adscrits a la defensa nacional o seguretat ciutadana

 • Cal aportar certificat acreditatiu de l'adscripció del vehicle a defensa nacional o seguretat ciutadana.

Ambulàncies i altres vehicles destinats directament a l'assistència sanitària o al trasllat de persones ferides o malaltes

 • Si el vehicle està classificat a la targeta/fitxa d'inspecció tècnica com a "servei mèdic", és a dir, vehicle condicionat per a funcions sanitàries (anàlisi, radioscòpia, urgències), o "ambulància", no caldrà aportar cap documentació.
 • Si es tracta d'un vehicle amb una altra classificació, però que està destinat al trasllat de ferits o malalts, o a l'assistència sanitària, s'haurà d'aportar certificació tècnic sanitària emesa pel Departament de Salut de la Generalitat.

Autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei del transport públic urbà

 • S'ha d'aportar certificat que acrediti que s'està adscrit al servei de transport públic urbà.

Vehicles de representacions consulars o organismes internacionals

 • Si el vehicle es matricula a nom d'una representació diplomàtica, oficina consular o organisme internacional amb seu a Barcelona, no caldrà aportar cap documentació.
 • Si el vehicle es matricula a nom d'un agent diplomàtic, funcionari consular de càrrec o funcionari o membre d'organisme internacional amb estatut diplomàtic s'haurà d'acreditar la seva condició i nacionalitat.

Vehicles exempts per tractats o convenis internacionals

 • Caldrà consignar la denominació del tractat o conveni, la data, el lloc de la signatura i l'article o precepte que regula l'exempció i la data i el butlletí oficial de la seva publicació.

Vehicles de persones amb mobilitat reduïda

 • Són aquells vehicles amb tara no superior a 350 kg i que no poden sobrepassar els 45 km/h, que s'han projectat i construït especialment (no tan sols adaptat) per a persones amb disfunció o discapacitat física. Si a la targeta/fitxa d'inspecció tècnica, el vehicle es defineix com a "vehicle de persones amb mobilitat reduïda", no cal aportar documentació.

Tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària agrícola, sempre que estiguin inscrits en el Registre Oficial de Maquinaria Agrícola

 • No s'ha d'aportar cap documentació.

Vehicles sanitaris

 • Si el vehicle està classificat a la targeta/fitxa d'inspecció tècnica com a "servei mèdic", és a dir, vehicle condicionat per a funcions sanitàries (anàlisi, radioscòpia, urgències), o "ambulància", no caldrà aportar cap documentació.
 • Si es tracta d'un vehicle amb una altra classificació, però que està destinat al trasllat de ferits o malalts, o a l'assistència sanitària, s'haurà d'aportar certificació tècnic sanitària emesa pel Departament de Salut de la Generalitat.
On es pot fer?
Dates

Els terminis per sol·licitar els beneficis fiscals són:

a) En els supòsits de matriculació o certificació d'aptitud per circular, subjectes al sistema d'autoliquidació, s'ha de sol·licitar en el moment de practicar l'autoliquidació, amb aplicació provisional del corresponent benefici fiscal, sens perjudici de l'obligació del subjecte passiu de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits per gaudir del benefici fiscal a l'Institut Municipal d'Hisenda en el termini de 15 dies, a comptar des de l'endemà de realitzar l'autoliquidació.  

Cal tenir reconegut el motiu del benefici el dia que es tramita l’autoliquidació.

b) En els supòsits que es tracti del rebut anual de l'impost, es podrà sol·licitar fins el 16 de juliol de l'any en curs. Si es sol·licita fora d'aquest termini tindrà efectes per a l'any següent.

Cal tenir reconegut el motiu del benefici el dia 1 de gener de l’any pel qual es demana.

c) En els supòsits de liquidacions, s'ha de sol·licitar l'exempció en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la notificació de la liquidació tributària.

Preu

  Gratuït

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  13 / 05 / 2019