Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

PermÝs per a transport urbÓ escolar i de menors

És una autorització per a la prestació dels serveis de transport escolar i de menors dins de la ciutat.

És aplicable als transports públics discrecionals de viatgers en autobús, quan tres quartes parts o més dels viatgers siguin menors de setze anys.

Per a la realització d'aquest transport cal disposar de la corresponent autorització administrativa i complir els requisits exigits als articles 3, 4, 6 8 i 12 del Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors. (BOE 105, de 2-5-2001.), juntament a la resta de requisits aplicables per raó d’ordenació del transport.

Els vehicles han de ser homologats i han de complir una de les dues condicions següents:

 • Tenir una antiguitat inferior a 10 anys a l'inici del curs escolar, computats des de la primera matriculació.
 • Tenir una antiguitat superior a 10 anys i inferior als 16 anys a l'inici del curs escolar, computats des de la primera matriculació, sempre que el sol·licitant acrediti que el vehicle es venia dedicant amb anterioritat a aquesta classe de transport, o be presenti certificat de desballestament d’un altre vehicle que a l’actual curs escolar o a l’anterior hagués estat adscrit a una autorització de transport regular d’ús especial d’escolars.

Per a la realització d'aquest servei de transport escolar és necessari que els vehicles es trobin homologats i hagin superat favorablement la inspecció prèvia per a la qualificació d'idoneïtat dels autocars destinats al transport escolar.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el trÓmit per internet: emplenar el formulari de solĚlicitud, adjuntar-hi la documentaciˇ necessÓria i presentar-ho tot al registre telemÓtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Abans d'iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador el Formulari de sol·licitud  (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors) i en cas necessari els diferents annexos: Annex 1 Relació de matrícules, Annex 2 Itinerari / parades, que haureu d'adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud.

En cas de sol·licitar la substitució de vehicles per part d’una empresa col·laboradora, haureu de presentar també el Formulari d'empreses col·laboradores

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

Es procedirà a notificar la resolució per la que s’atorga o denega la llicència.

Posteriorment l’Ajuntament liquidarà, i es notificarà la taxa meritada pel seu abonament per part del sol·licitant en els terminis indicats i d’acord amb l’Ordenança Fiscal 3.1, Taxes per Serveis Generals de l’Ajuntament de Barcelona (BOP 17 juny 2013).

Qui ho pot demanar?
 • Persones físiques o jurídiques titulars de l'activitat de transport escolar que se sol·licita exercir.
 • Representants degudament acreditats.
Documentaciˇ

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

PETICIÓ PER A EMPRESA TITULAR:

Formulari de sol·licitud d’autorització per a prestar transport públic regular d’ús especial d’escolar o menors, on s'inclou una declaració responsable signada per persona física amb capacitat d’obrar i representació en nom propi, o de la persona jurídica si aquesta és titular de l’activitat que se sol·licita, així com planells amb grafia de l’itinerari i llistat de lloc de les parades per a cadascuna de les rutes que desenvolupen els vehicles i identificació del/s centre/s escolar/s assignat/s a cada ruta i hora de parada inicial i final estimada. (Aquesta documentació es pot aportar per l’interessat o complimentant l’annex 2).

En cas necessari

PETICIÓ PER A EMPRESA SUBSTITUTÒRIA i/o COL.LABORADORA:

En els casos en els que s’hagin de substituir un o més dels vehicles per d’altres d’una empresa col·laboradora, serà necessari incloure a la petició el Formulari d'empreses col·laboradores, on es relacionaran les matrícules dels vehicles substituïts.

Dates
 • La sol·licitud ha de formular-se amb caràcter previ a l’inici de l’activitat de transport escolar.
 • El termini de validesa és el corresponent al curs escolar que consta a la sol·licitud.
 • El termini màxim per resoldre és de 6 mesos conforme l’art. 42.2 de la Llei de Procediment Administratiu. Un cop transcorregut aquest temps sense que s’hagi dictat resolució expressa s’entendrà desestimada la sol·licitud.
Preu

  Curs escolar any 2016-17

  • 14,67 euros.
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  01 / 02 / 2017