Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Volant de residŔncia del Padrˇ municipal d'habitants de la ciutat de Barcelona

Justificant emès per l'Ajuntament de Barcelona que acredita l'empadronament d'una persona tal i com consta actualment en el Padró municipal d'habitants de Barcelona.

Us informem que heu de demanar un certificat històric d'empadronament en cas que necessiteu demostrar la residència en un domicili de Barcelona on avui ja no esteu empadronat.

Com tramitar

QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar un volant de residència del Padró municipal d'habitants de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per a efectuar aquesta tramitació és necessari que concerteu cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita faciliteu les dades de la persona i aporteu la documentació requerida.

I desprÚs...

El volant de residŔncia es dˇna al moment.

Qui ho pot demanar?
 • Les persones majors de 16 anys poden demanar el seu volant de residència.
 • Les persones majors d'edat poden:
  • demanar el seu volant de residència.
  • demanar un volant de residència a nom de qualsevol de les persones que estan empadronades en el seu domicili.
  • demanar un volant de residència a nom de qualsevol persona major d'edat si actua com a la seva representant amb autorització expressa.
  • demanar un volant de residència a nom de menors d'edat o persones incapacitades legalment si són els seus representants degudament acreditats.
Documentaciˇ

La documentació per a la tramitació presencial ha de ser original i en suport paper, llevat que s'indiqui el contrari.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

La validesa de l'autorització o delegació és d'un mes a partir de la data que consti al document.

Si el sol·licitant demana el seu volant o el de qualsevol persona major de 16 anys empadronada amb ell

 • document d'identificació personal (*) del sol·licitant

Si el sol·licitant demana el volant de qualsevol persona major de 16 anys no empadronada amb ell:

 • Autorització expressa, degudament signada original.
 • Document d'identificació personal (*) de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del document d'identificació (*) personal de la persona autoritzant.

Si el sol·licitant demana el volant d'un menor de 16 anys:

Si el sol·licitant és el pare o la mare del menor i està empadronat amb ell:

 • Document d'identitat (*) del sol·licitant.
 • Document d'identificació (**) del menor.

Si el sol·licitant és el pare o la mare del menor i no està empadronat amb ell:

 • Document d'identitat (*) del sol·licitant.
 • Document d'identitat del menor (**).
 • Llibre de família o del certificat literal de naixement.
 • Fotocòpia del document d'identitat del pare o la mare empadronat amb el menor.
 • Consentiment escrit, amb signatura original, del pare o la mare que està empadronat amb el menor, signada original o resolució judicial i acta d'acceptació del càrrec de representant legal.

Si el sol·licitant és el pare o la mare del menor i cap dels dos no està empadronat amb ell:

 • Document d'identitat (*) del sol·licitant.
 • Document d'identitat (**) del menor.
 • Fotocòpia del document d'identitat de l'altre progenitor.
 • Llibre de família o del certificat literal de naixement.
 • Declaració conjunta de consentiment, signada original.

Si el sol·licitant és el representant legal del menor i no està empadronat amb ell:

 • Document d'identitat (*) del sol·licitant.
 • Document d'identitat (**) del menor.
 • Llibre de família o del certificat literal de naixement.
 • Resolució judicial i acta d'acceptació del càrrec de representant legal.

Si el sol·licitant demana el volant  d'una persona incapacitada legalment:

 • Document d'identitat (*) del sol·licitant.
 • Document d'identitat (*) de la persona incapacitada legalment.
 • Resolució judicial i l'acta judicial d'acceptació del càrrec de representant legal.

(*) Document d'identificació de les persones majors d'edat:

 • Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir, en vigor.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport, document d'identitat del país d'origen o Certificat NIE juntament amb el passaport, en vigor.
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport, en vigor.

(**) Documentació d'identificació personal de menors d'edat:

 • Espanyols majors de 14 anys: DNI o passaport.
 • Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen DNI o passaport.
 • Estrangers: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Si a la documentació del menor no surten totes les dades dels pares, caldrà aportar llibre de família (si en disposen al seu país) o inscripció de naixement o passaport dels pares on constin incloses totes les dades del menor.
On es pot fer?
Dates

El termini de validesa del volant de residència l'estableix l'Administració que el demana i comença a comptar des de la data d'expedició.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  16 / 11 / 2018