Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació (llicència o comunicat)

Sol·licitud i obtenció de l'autorització corresponent per a qualsevol tipus d'obra que calgui efectuar a la ciutat de Barcelona, incloses obres per instal·lacions de radiocomunicació.

Cal saber que el tipus d'expedient resultant, llicència d'obra major o comunicació d'obra menor (comunicats diferits i comunicat immediats), varia en funció de la ubicació i de la classe de treballs que s'hagin de realitzar.

En el cas que l'obra a realitzar estigui sotmesa a règim d'assabentat, accediu al tràmit Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació.

Atenció

-Si les obres que voleu realitzar estan destinades a l’obertura, la instal·lació o la ampliació d’una activitat d’hotel, hotel apartament, pensió, hostal, residència d’estudiants o alberg juvenil, heu de saber que aquests expedients d’obres estan afectats pel Pla Especial Urbanístic per a l’Ordenació dels establiments d’Allotjament Turístic, Albergs de Joventut, Residències col·lectives d’allotjament Temporal i Habitatges d’Ús Turístic, PEUAT (BOPB de 6 de març de 2017).

-Si les obres que voleu realitzar estan destinades a l’obertura, la instal·lació o l’ampliació de determinades activitats al Districte de Ciutat Vella, heu de saber que aquests expedients d’obres poden estar afectats per una suspensió de la tramitació de llicències i la presentació de comunicats (BOPB de 14 d’octubre de 2016).

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?
 • En cas de Comunicat immediat, podeu presentar la sol·licitud i la documentació requerida, obtenir l’admissió de l’expedient i el document de pagament de l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics.
 • En cas de Comunicat immediat en zona de suspensió, Comunicat diferit, Comunicat diferit en zona de suspensió o Llicència d’obra major, podeu presentar la sol·licitud i la documentació requerida i obtenir-ne el justificant.
 • Què necessiteu saber?
  Com es fa el tràmit?

  • Cal adreçar-se a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC). Abans d'anar-hi caldrà que concerteu una cita trucant al telèfon 010(*) o al 807 117 700(**) si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Es recomanable demanar cita en l'OAC del districte on es faran les obres.

  • En tots els casos caldrà que proporcioneu el número identificador de la consulta i la documentació necessària, segons el permís d'obres que es vulgui obtenir.

  • Si el permís és per una obra menor (comunicat immediat o comunicat diferit) haureu de aportar necessàriament el número d'informe d'idoneïtat, obtingut prèviament a través del col·legi professional que correspongui o tramitat amb l'Ajuntament de Barcelona.

  • Us lliuraran el full de pagament de la taxa i de l'impost de construccions instal·lacions i obres i el document de sol·licitud del permís. Efectueu el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full de pagament, sense que calgui retornar a l'OAC amb el justificant del pagament efectuat. L'Ajuntament de Barcelona us notificarà per correu l'admissió de l'obra menor sol·licitada.

  • Si el permís es per una obra major amb superfície superior als 2500m2 o en immobles catalogats "A" o "B", haureu de aportar necessàriament el número d'informe d'idoneïtat obtingut prèviament través del col·legi professional que correspongui o tramitat amb l'Ajuntament de Barcelona.

  • Si el permís es per una obra major amb superfície inferior als 2500m2 o en immobles catalogats "C" o "D", haureu de aportar la documentació que us detallarà el tràmit "Consulta prèvia dels permisos d'obra".

  • En ambdós casos de llicència d'obra major us lliuraran únicament el comprovant de registre de la sol·licitud efectuada.

  • Posteriorment, un cop revisada la documentació, l'Ajuntament us farà arribar per correu el full de pagament de la taxa i de l'impost de construccions instal·lacions i obres.

  • Efectueu el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full de pagament, sense que calgui retornar a l'OAC amb el justificant del pagament efectuat.

  L'Ajuntament de Barcelona us notificarà per correu l'admissió de l'obra major sol·licitada.

  I després...

  En cas de Comunicat immediat:

  Els tramitadors de l’oficina d’atenció ciutadana us lliuraran el document d’admissió de l’expedient i el full de pagament de l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics.

  • Feu el pagament a qualsevol de les entitats detallades en el revers, sense que sigui necessari retornar a la OAC el justificant de pagament realitzat. Un cop efectuat el pagament, podreu començar les obres.

  En cas de Comunicat diferit:

  Els tramitadors de l’oficina d’atenció ciutadana us lliuraran el resguard de la sol·licitud efectuada.

  • L’Ajuntament disposa d’un mes per revisar la documentació i en funció de les conclusions emetrà:

  Un avís d’ineficàcia si hi ha deficiències essencials que afecten a les actuacions sol·licitades o altres avisos necessaris per a la correcta tramitació de l’expedient.

  L’admissió del comunicat, amb les condicions escaients si cap circumstància no afecta a les actuacions sol·licitades, i el full de pagament de l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics. Un cop efectuat el pagament, podreu començar les obres.

  En cas de Comunicat immediat o diferit en zona de suspensió:

  Els tramitadors de l’oficina d’atenció ciutadana us lliuraran el resguard de la sol·licitud efectuada.

  • L’Ajuntament disposa d’un mes per revisar si la motivació de la suspensió, o d’altres circumstàncies, afecten a la sol·licitud i en funció de les conclusions emetrà:

  Un avís d’ineficàcia, si la suspensió o altres deficiències essencials afecten a les actuacions sol·licitades o altres avisos necessaris per a la correcta tramitació de l’expedient.

  L’admissió del comunicat, amb les condicions escaients si la suspensió o cap altra circumstància no afecten a les actuacions sol·licitades, i el full de pagament l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics. Un cop efectuat el pagament, podreu començar les obres.

  En cas de Llicència d'obres majors:

  Els tramitadors de l’oficina d’atenció ciutadana us lliuraran el resguard de la sol·licitud efectuada.

  • Un cop revisada la documentació, l’Ajuntament us enviarà per correu electrònic la resolució de l’expedient i, si escau, el full de pagament l’impost d’instal·lacions, construccions i obres i de la taxa per serveis urbanístics.
  • Haureu de fer el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full d’autoliquidació, sense que calgui retornar a l'oficina d'atenció ciutadana amb el justificant del pagament.
  • Un cop efectuat el pagament l’Ajuntament us notificarà per correu postal l'admissió de la llicència d’obra major sol·licitada amb els terminis per iniciar i executar les obres.
  Qui ho pot demanar?

  El titular de les obres o un representant autoritzat.

  Documentació

  Si el tràmit es fa presencialment:

  La documentació que cal aportar varia en funció del tipus d'obra, i s'especifica en moment de realitzar el tràmit "Consulta prèvia de permisos d'obra".

  El mateix tràmit us proporcionarà el número identificador de la consulta que necesitareu per tramitar el permís.

  On es pot fer?
  Dates

  Terminis de sol·licitud dels expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació·:

  En tots els casos, cal sol·licitar l'expedient d'obres abans d'iniciar-les.

  En el cas d'obres que es facin en locals on es vol iniciar una nova activitat:

  a) Si l'activitat requereix expedient d'obres previ: Caldrà que el tingui concedit amb un projecte aprovat que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment d'aforament.

  b) Si l'activitat no requereix expedient d'obres previ: Caldrà que el seu titular presenti, en acabar les obres, l'oportú Comunicat d'activitats.

  El titular no podrà reclamar a l'ajuntament si, fetes les obres, resulta no autoritzable o admissible l'activitat.

  Terminis per efectuar el pagament de la taxa i de l'impost de construccions, instal·lacions i obres:

  • La validesa de la carta de pagament és de 2 mesos des de la data de la seva emissió. Transcorregut aquest termini no se’n podrà demanar un duplicat i caldrà sol·licitar de nou l'expedient d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació.

  Terminis de resolució de l’administració:

  Cal saber que el termini s’entén com a temps imputable a l’administració (temps de tramitació) al qual s’afegirà el temps imputable a l’interessat (cas que hi hagi manca de documentació o deficiències de la mateixa) i els informes obligatoris d’altres departaments.

  • En el cas de la llicència d'obres majors:
   • Procediment general: 2 mesos
   • Amb informe preceptiu de bombers: 3 mesos
   • Amb informe preceptiu de patrimoni: 3 mesos
  • En el cas del comunicat diferit o comunicat diferit en zona de suspensió: 1 mes
  • En el cas del comunicat immediat en zona de suspensió: 1 mes

  El silenci administratiu, en tots els casos, s’ha de demanar expressament mitjançant instància, excepte en el comunicat diferit.

  Per silenci administratiu positiu mai es podran adquirir o generar facultats contràries a l’ordenament jurídic. Així mateix no confereix, en cap cas, facultats relatives al domini públic o al servei públic.

  Terminis d'inici i d'execució de la llicència d'obres majors:

  La resolució de concessió de la llicència determina els terminis d'inici i d'execució de les obres, que seran establerts a proposta de la persona interessada, segons la naturalesa i la importància de l'obra per executar. El termini per a l'inici de les obres no serà superior a un any i el d'acabament no excedirà de tres, llevat casos excepcionals degudament justificats.

  Quan la llicència no assenyali els terminis i en el cas de llicències atorgades per silenci, s'aplicaran els terminis esmentats d'un i tres anys.

  Terminis d'inici i d'execució dels expedients d'obres menors:

  • En el cas de comunicat immediat o diferit: les obres han d'acabar durant els 6 mesos posteriors a la data d'inici que consti en la sol·licitud del permís.
  • En el cas de l'assabentat: les obres han d'acabar durant els 3 mesos posteriors a la data de comunicació a l'Ajuntament, que és la data de l'inici de les obres.
  • En el cas d'una autorització per a actuacions d'urgència: les obres han de començar i acabar immediatament després d'obtenir el permís.
  • En tots els casos l'expedient d'obres pot fixar uns altres terminis.
  Preu

   Taxa de tramitació:

   Llicència d'obres majors amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat amb anterioritat al 16 d'octubre de 2014:

   • Taxa de sol·licitud de llicència: 6,24 euros/m2 d'obra

   Si es tracta d'obres de rehabilitació o reforma, aquest mòdul es multiplicarà pel coeficient 0,7.

   En el cas de nova planta i ampliació el coeficient és 1.

   Llicència d'obres majors amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat a partir del 16 d'octubre de 2014:

   • Taxa de sol·licitud de llicència: 4,96 euros/m2 d'obra, amb un mínim de 385 euros

   Si es tracta d'obres de nova planta, gran rehabilitació i increment de volum.

   Resta de llicències: 385 euros

   Comunicat d'obres menors (immediat o diferit) amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat amb anterioritat al 16 d'octubre de 2014:

   • Obres amb projecte tècnic: 320,00 euros
   • Obres amb documentació tècnica: 227,28 euros

   Comunicat d'obres menors (immediat o diferit) amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat a partir del 16 d'octubre de 2014:

   • Obres amb projecte tècnic: 51 euros
   • Obres amb documentació tècnica:43 euros

   A aquests imports cal afegir l'impost sobre construccions instal·lacions i obres: el 3,35% sobre el pressupost d'execució material de l'obra de llicències i comunicats. A l'import resultant s'hi podrà aplicar una bonificació, cas de tenir-ne dret.

   Assabentats d'obres menors i autorització per a obres d'actuació d'urgència:

   • Gratuït
  Organisme responsable
  Tràmits relacionats
  Darrera actualització  24 / 04 / 2018