El Web de l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Oficina virtual
Tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació (llicència o comunicat)

Sol·licitud i obtenció de l'autorització corresponent per a qualsevol tipus d'obra que calgui efectuar a la ciutat de Barcelona, incloses obres per instal·lacions de radiocomunicació.

Cal saber que el tipus d'expedient resultant, llicència d'obra major o llicència d'obra menor (comunicats diferits i comunicats immediats), varia en funció de la ubicació i de la classe de treballs que s'hagin de realitzar.

En el cas que l'obra a realitzar estigui sotmesa a règim d'assabentat, accediu al tràmit Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació.

Tramitar OAC

Què podeu fer?
 • - En cas de comunicat, podeu presentar la sol·licitud i la documentació requerida i obtenir la carta de pagament de la taxa i de l'impost de construccions, instal·lacions i obres.

  - En cas d'obra major, podeu presentar la sol·licitud i la documentació requerida i obtenir el justificant de la tramitació efectuada.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

1. Concerteu cita a les oficines d'atenció ciutadana (OAC), trucant al Telèfon 010 o al 807 117 700 si ho feu des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. També podeu demanar la cita mitjançant el tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona. En tots els casos és recomanable demanar-la per l'OAC del districte on es faran les obres.

2. El dia de la cita, adreceu-vos a l'OAC indicada i proporcioneu les dades i la documentació necessària per fer la tramitació.

I després...

-En el cas de comunicats (immediats o diferits), els tramitadors de l'oficina d'atenció ciutadana us lliuraran el full de pagament de la taxa i de l'impost de construccions instal·lacions i obres, i el document de sol·licitud del permís.

 • Efectueu el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full, sense que calgui retornar a l'oficina d'atenció ciutadana amb el justificant del pagament efectuat.
 • En un termini màxim de 5 dies l'Ajuntament de Barcelona us enviarà un correu electrònic i us notificarà per correu postal l'admissió de l'obra menor sol·licitada. Passat aquest termini sense rebre el document, l'OAC us podrà generar l'admissió, prèvia presentació del comprovant de pagament de taxa i de l'impost de construccions instal·lacions i obres.

-En el cas d'expedients d'obres majors, els tramitadors de l'oficina d'atenció ciutadana us lliuraran el resguard de la sol·licitud efectuada.

 • Un cop revisada la documentació, l'Ajuntament us notificarà per correu postal el full de pagament de la taxa i de l'impost de construccions instal·lacions i obres.
 • Haureu d'efectuar el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full de pagament, sense que calgui retornar a l'oficina d'atenció ciutadana amb el justificant del pagament efectuat.
 • L'Ajuntament de Barcelona us notificarà per correu postal l'admissió de l'obra major sol·licitada.
Qui ho pot demanar?

El titular de les obres o un representant autoritzat.

Documentació
 • La documentació que cal aportar varia en funció del tipus d'obra, i s'especifica en moment de realitzar el tràmit "Consulta prèvia de permisos d'obra". El mateix tràmit us proporcionarà el número identificador de la consulta, que necessitareu per tramitar el permís.
 • En tots els casos haureu de proporcionar, necessàriament, el número d'informe d'idoneïtat tècnica, tramitat prèviament.
 • En el cas que us adreceu a l'OAC per tal de recollir el document d'admissió, haureu de mostrar, necessàriament, el comprovant de pagament de taxa i de l'impost de construccions instal·lacions i obres.
On es pot fer?
Dates

Terminis de sol·licitud dels permisos:

En tots els casos, cal demanar el permís abans d'iniciar les obres.

En el cas d'obres que es facin en locals on es vol iniciar una nova activitat:

a) Si l'activitat requereix llicència prèvia: Caldrà que la tingui concedida amb un projecte aprovat que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment d'aforament.

b) Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Caldrà que el seu titular presenti, en acabar les obres, l'oportú Comunicat d'activitats.

El titular no podrà reclamar a l'ajuntament si, fetes les obres, resulta no autoritzable o admissible l'activitat.

Terminis per efectuar el pagament de la taxa i de l'impost de construccions, instal·lacions i obres:

 • La validesa de la carta de pagament és de 2 mesos des de la data de la seva emissió o, en cas d’enviament de notificació, des de la seva recepció. Transcorregut aquest termini no se’n podrà demanar un duplicat i caldrà sol·licitar de nou el permís.

Terminis de resolució de l’administració:

Cal saber que el termini s’entén com a temps imputable a l’administració (temps de tramitació) al qual s’afegirà el temps imputable a l’interessat (cas que hi hagi manca de documentació o deficiències de la mateixa) i els informes obligatoris d’altres departaments.

 • En el cas de la llicència d'obres majors:
  • Procediment general: 2 mesos
  • Amb informe preceptiu de bombers: 3 mesos
  • Amb informe preceptiu de patrimoni: 3 mesos
 • En el cas del comunicat diferit: 1 mes

El silenci administratiu, en tots els casos, s’ha de demanar expressament mitjançant instància, excepte en el comunicat diferit.

Per silenci administratiu positiu mai es podran adquirir o generar facultats contràries a l’ordenament jurídic. Així mateix no confereix, en cap cas, facultats relatives al domini públic o al servei públic.

Terminis de la llicència d'obres majors:

La resolució de concessió de la llicència determina els terminis d'inici i d'execució de les obres, que seran establerts a proposta de la persona interessada, segons la naturalesa i la importància de l'obra per executar. El termini per a l'inici de les obres no serà superior a un any i el d'acabament no excedirà de tres, llevat casos excepcionals degudament justificats.

Quan la llicència no assenyali els terminis i en el cas de llicències atorgades per silenci, s'aplicaran els terminis esmentats d'un i tres anys.

Terminis dels permisos d'obres menors:

 • En el cas de comunicat immediat o diferit: les obres han d'acabar durant els 6 mesos posteriors a la data d'inici que consti en la sol·licitud del permís.
 • En el cas de l'assabentat: les obres han d'acabar durant els 3 mesos posteriors a la data de comunicació a l'Ajuntament, que és la data de l'inici de les obres.
 • En el cas d'una autorització per a actuacions d'urgència: les obres han de començar i acabar immediatament després d'obtenir el permís.
 • En tots els casos el permís pot fixar uns altres terminis.
Preu

  Taxa de tramitació any 2015:

  Llicència d'obres majors amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat amb anterioritat al 16 d'octubre de 2014:

  • Taxa de sol·licitud de llicència: 6,24 euros/m2 d'obra

  Si es tracta d'obres de rehabilitació o reforma, aquest mòdul es multiplicarà pel coeficient 0,7.

  En el cas de nova planta i ampliació el coeficient és 1.

  Llicència d'obres majors amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat a partir del 16 d'octubre de 2014:

  • Taxa de sol·licitud de llicència: 4,96 euros/m2 d'obra, amb un mínim de 385 euros

  Si es tracta d'obres de nova planta, gran rehabilitació i increment de volum.

  Resta de llicències: 385 euros

  Comunicat d'obres menors (immediat o diferit) amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat amb anterioritat al 16 d'octubre de 2014:

  • Obres amb projecte tècnic: 320,00 euros
  • Obres amb documentació tècnica: 227,28 euros

  Comunicat d'obres menors (immediat o diferit) amb informe d'idoneïtat tècnica sol·licitat a partir del 16 d'octubre de 2014:

  • Obres amb projecte tècnic: 51 euros
  • Obres amb documentació tècnica:43 euros

  A aquests imports cal afegir l'impost sobre construccions instal·lacions i obres: el 3,35 sobre el cost de l'obra de llicències i comunicats. A l'import resultant s'hi podrà aplicar una bonificació, cas de tenir-ne dret.

  Assabentats d'obres menors i autorització per a obres d'actuació d'urgència:

  • Gratuït
Organisme responsable

La Carpeta de les Empreses i Entitats

Identificación

Accés amb
certificat digital

Entrar en la meva carpeta

Altres maneres de fer aquest tràmit

Tràmits relacionats

Consultes


Accessibilitat

© Ajuntament de Barcelona