Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona d'activitats i serveis de districte i de ciutat

Concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats i/o persones que duguin a terme activitats i serveis al terme municipal de Barcelona, o fora en el cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat, i que complementin i/o supleixin la competència municipal i que es facin sense afany de lucre.

L'àmbit temàtic (codi modalitat) del projecte d'aquestes activitats o serveis pot ser:

 • Cultura (A)
 • Esports (B)
 • Educació (C)
 • Salut (D)
 • Gent Gran (E)
 • Dones (F)
 • Adolescència i Joventut (G)
 • Infància (H)
 • Democràcia activa i Participació ciutadana (I)
 • Acció comunitària i Associacionisme (J)
 • Immigració-Acollida, i Refugi (K)
 • Civisme i Convivència (L)
 • Foment d'activitats organitzatives (M)
 • Comerç de proximitat i promoció econòmica (N)
 • Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional (O)
 • Innovació Democràtica (P)
 • Temps i Economia de les Cures (Q)
 • Afers religiosos (R)
 • Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i Drets dels animals (S)
 • Consum responsable (T)
 • Atenció persones sense llar (U)
 • LGTBI (V)
 • Drets de ciutadania (W)
 • Promoció de la perspectiva intercultural i suport a la diversitat (X)
 • Cultura-Educació (Y)

Aquests ajuts econòmics volen fomentar activitats d'interès públic i social que tinguin per finalitat:

 • Millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat.
 • Promoure l'associacionisme i el voluntariat.
 • Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació.
 • Millorar els canals de participació ciutadana.
 • Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el privat.
 • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu o qualitatiu de la ciutat.
 • Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat.
 • Promoure el consum responsable.
 • Fomentar valors del civisme i convivència.
 • Promoure una ciutat intercultural.
 • Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.
 • Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania.
 • Fomentar el desenvolupament del comerç a la ciutat.
 • Apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives.
 • Promoure l'acció comunitària.
 • Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, classe social, edat, origen nacional i/o ètnic, religió, diversitat funcional, orientació sexual i identitat de gènere, entre altres.
 • Promoure l’Ocupació de Qualitat (en cas d’incorporar contractació de personal, valorar l’ocupació de persones majors de 40 anys en situació d’atur de llarga durada, persones en risc d’exclusió social i persones participants en programes i/o itineraris d’inserció laboral de Barcelona Activa).

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Les entitats estan obligades a la presentació telemàtica de la sol·licitud i per tant, només utilitzaran el canal presencial de manera excepcional. Per a més informació podeu consultar l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el cas que el lliurament es faci en el registre de les oficines d'atenció ciutadana (OAC) caldrà demanar cita prèvia. Per a cada cita es prodran presentar un màxim de 5 projectes.

No caldrà demanar cita prèvia si us adreceu als Punts de Lliurament de les Subvencions d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, de l'Institut de Cultura, de l'Institut Municipal d'Educació o de l'Institut Barcelona Esports.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Descarregueu-vos els impresos necessaris que trobareu en l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.

Aneu a qualsevol dels punts de lliurament i presenteu la "sol·licitud de subvenció (document bàsic 1)", juntament amb la "documentació descriptiva del projecte (document bàsic 2)".

En el cas que el lliurament es faci en el registre de les oficines d'atenció ciutadana (OAC) caldrà demanar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona. Per a cada cita es prodran presentar un màxim de 5 projectes.

I després...

 • El tramitador li lliurarà el comprovant de registre realitzat.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i també en el web de l'Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho, de manera presencial, en els punts de lliurament establerts. Aquest mateix termini servirà per presentar al·legacions.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
 • Una vegada realitzada l'activitat, les entitats que hagin obtingut subvenció caldrà que presentin els justificants de l'activitat realitzada.
Qui ho pot demanar?

Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris de les subvencions:

 • Les persones físiques o jurídiques que s'ajustin als requisits i condicions establerts a les bases de la convocatòria.
 • És obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, excepte en casos determinats, detallats a les bases de la convocatòria.
Documentació

Per a fer la sol·licitud dels ajuts, caldrà presentar, únicament, la documentació següent:

1) Imprès de sol·licitud de subvenció (document bàsic 1), que conté una declaració responsable.

2) Descripció del projecte o activitat a realitzar: podeu escollir entre descarregar-vos i emplenar la plantilla de descripció del projecte (document bàsic 2) o elaborar-ne un. Si opteu per redactar el vostre propi document de descripció del projecte en aquest enllaç trobareu una "Guia" on es detallen tots els punts necessaris per a la seva correcta elaboració.

Un cop publicat el llistat amb la resolució d'atorgament provisional de les subvencions, i depenent de si l'Ajuntament us sol·licita que aporteu i/o esmeneu documentació, se us podrà requerir:

A- Fotocòpia compulsada dels Estatuts de la persona jurídica.

B- Fotocòpia compulsada del NIF/CIF de la persona jurídica.

C- Fotocòpia compulsada de la persona signant de la sol·licitud.

D- Fotocòpia compulsada de la inscripció dels Estatuts en el registre corresponent.

E- Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'AEAT.

F- Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

G- Esmena de deutes amb l'IMH (Hisenda municipal).

H- Documentació de justificacions pendents.

I - Acreditació de tenir seu social a la ciutat de Barcelona.

J - Informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, quan l'import subvencionable sigui superior a 10.000 euros, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre  de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En l'anunci del BOP i en el llistat de la resolució provisional que es publica a l'apartat de "subvencions" del web de l'Ajuntament de Barcelona s'indica, per a cada cas i mitjançant la lletra que porta al davant cada document, la documentació que se sol·licita.

On es pot fer?
Dates

Any 2019:

Preu

  Per regla general, la subvenció municipal no sobrepassarà el 50% del pressupost total del projecte o activitat. Si s'escau, a la convocatòria es podran establir uns imports màxims a sol·licitar per a cadascun dels àmbits temàtics i territorials.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  27 / 02 / 2019