Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions del Programa Barcelona: Foment de l'inici de nova activitat econ˛mica per a treballadors i treballadores aut˛nomes

El Programa Barcelona: Foment de l'inici de nova activitat econòmica per a treballadors i treballadores autònomes té com a finalitat incentivar la nova activitat econòmica i l’increment de l’ocupació efectiva mitjançant el foment de l’autoocupació de les persones desocupades de la ciutat de Barcelona.

El tràmit permet sol·licitar la subvenció de les següents despeses:

 • Despeses en Seguretat Social del primer any de l’enquadrament de la persona sol·licitant. 
 • Despeses associades als següents tributs i preus públics locals relacionats amb l’inici de l’activitat econòmica i al primer establiment, Taxa Serveis Urbanístics per l'obtenció de Llicències i obres, Taxa Ocupació Terrasses, Taxa de Guals, Preu públic de residus, Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres i Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, Taxa de transferència de Taxi, els tributs i preus públics autonòmics relacionats amb l’inici de l’activitat i al primer establiment i sempre dins el primer any així com els informes tècnics obligatoris per la legalització de la nova activitat.
 • Despeses de gestoria i/o assessorament per la posada en marxa de la nova activitat, la tramitació de l’alta i pel compliment de les obligacions fiscals o socials de la forma jurídica.
 • Despeses d’arrendament associades als locals o despatxos del primer any afectes fiscalment a l’activitat.
 • Despeses relatives a la cessió d’espais de cotreball (coworking) i/o serveis prestats per aquests establiments en relació a l’activitat professional.

Cal tenir en compte que:

 • El criteri per determinar l'ordre d'accés a la subvenció, serà el de presentació de les sol·licituds i fins a l'esgotament de la partida pressupostària.
 • Les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.
 • Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma d'imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
 • En el cas de persones beneficiàries d’anteriors convocatòries d’aquesta línia d’ajuts, només es consideraran com a subvencionables les despeses corresponents al primer any de l’activitat justificades (pagades) a partir de l’1 de juliol de 2018. La suma de les quantitats atorgades no podrà superar la quantitat màxima de l’ajut contemplada segons col·lectiu.

Atenciˇ

Aquesta subvenció s’adreça a empresaris/es individuals, per tant únicament es pot accedir a l’ajut en els casos de persones autònomes vinculades a formes jurídiques personalistes: empresari/a individual, comunitat de béns i Societat Civil Particular (SCP). Queden exclosos dels ajuts les persones vinculades a formes jurídiques de Societat Limitada (SL).

Per a més informació i consultes sobre les subvencions del Programa Barcelona: Foment de l'inici de nova activitat econòmica per a treballadors i treballadores autònomes accediu al web de Barcelona Activa.

Com tramitar

Internet
Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1.  Seleccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic.

 2. Empleneu el formulari

 3. Adjunteu els arxius dels documents de la sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Podeu accedir a la vostra carpeta d'empresa per consultar la sol·licitud que heu presentat i els documents que heu adjuntat.
 • Posteriorment es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol·licituds registrades. Aquest mateix termini servirà per a presentar al·legacions.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
 • L'import de la subvenció es lliurarà, mitjançant transferència en el compte bancari de la persona beneficiària.
Qui ho pot demanar?

Poden rebre la subvenció les persones que, trobant-se en situació d’atur i empadronades a la ciutat de Barcelona, hagin iniciat una nova activitat econòmica, a partir del dia 1 de juliol de 2017, com treballadors o treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) o, de forma col·lectiva, noves persones sòcies de cooperatives de treball associat, que compleixin els següents requisits:

 • Disposar d’alta d’activitat (model 036/037) a efectes fiscals a la ciutat de Barcelona a partir del dia 1 de juliol de 2017 i de forma continuada fins al moment de la sol·licitud.
 • Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Barcelona, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses.
 • No haver estat donat d’alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) per la mateixa activitat en el últim any anterior a la data d’alta.
 • Estar empadronat/da en la ciutat de Barcelona com a mínim tres mesos abans de l’alta fiscal.
 • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona, un cop exhaurits els terminis.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries.
 • Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes a mínimis (articles 107 i 108 del Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013), segons la qual l’entitat beneficiària no podrà rebre més de 200.000 euros en concepte de mínimis durant un període de tres anys.
Documentaciˇ
 • Instància de sol·licitud de subvenció (inclou Declaració relativa a subvencions rebudes de les Administracions o ens públics i altres relatives al compliment de la normativa aplicable)
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagament a creditors, amb signatura i segell de la corresponent entitat bancària i signatura de la persona sol·licitant/ beneficiària.
 • Alta censal d’empresaris/es o professionals individuals (model 036/037).
 • Despeses i pagaments associats als conceptes subvencionables acreditats per una entitat financera o mitjançant el corresponen rebut.
 • Contracte d’arrendament del local comercial o despatx, si s’escau.
 • Acreditació de situació d’atur, prèvia a l’inici de l’activitat, a través d’informe de vida laboral.
 • Certificat d'empadronament, acreditatiu de constar empadronat a la ciutat de Barcelona *.
 • Dos certificats: un acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i un altre de les obligacions amb la Seguretat Social **.

* Serà obtingut d'ofici per l'Ajuntament de Barcelona.

** Els sol·licitants podran substituir la presentació dels dos certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social per la declaració responsable que consta en l'anvers al full de sol·licitud de la subvenció relativa al compliment d'aquestes obligacions. Aquests certificats seran obtinguts d'ofici per Barcelona Activa dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de la resolució d'atorgament provisional en qualsevol moment del procediment.

No obstant l'anterior, en qualsevol moment l'Ajuntament de Barcelona podrà sol·licitar els documents d'aclariment o complementaris necessaris així com tramitar la seva obtenció d'ofici.

Dates

Any 2019:

 • Publicació de les bases i convocatòria al BOPB: 15 de maig de 2019.
 • Termini de presentació de sol·licituds i documentació: del 20 de maig fins el 21 de juny de 2019, ambdós inclosos.
Preu

  La quantia de la subvenció màxima serà de 3.600 euros i de 4.000 euros en cas de tenir una edat igual o inferior a 30 anys o igual o superior 40 anys.

  Per  calcular les despeses subvencionables no es tindrà en compte els imports pagats en concepte d'IVA.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  24 / 05 / 2019