Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Targeta d'AREA: sol·licituds i duplicats

Les persones que tenen dret a aparcar a l'AREA amb tarifa preferencial poden:

 • Sol·licitar la targeta d'AREA per primera vegada.
 • Comunicar un canvi de zona.
 • Afegir un vehicle, si ja tenen la targeta.
 • Demanar un duplicat de la targeta en cas de pèrdua o robatori o per a la seva comoditat.

Cal tenir en compte que:

 • La targeta acredita el dret a aparcar dels residents de la zona.
 • La targeta no caduca i hi consten les dades de tots els vehicles del resident.
 • Els ciutadans residents que disposin de targeta per al seu vehicle, no tenen dret a aparcar amb tarifa de resident en el cas de cessió de vehicles de cortesia per motiu de reparació del seu vehicle habitual.
 • Un resident podrà tenir el vehicle estacionat en un mateix lloc sense moure'l un màxim de set dies naturals, d'acord amb les ordenances vigents, amb independència del número de dies pels que hagi obtingut el corresponent comprovant.

Podeu consultar en aquest enllaç si el vostre domicili és situat dins dels límits de l'AREA.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu  sol·licitar la targeta d'AREA perquè no la teniu, demanar-ne un duplicat, comunicar un canvi de domicili dins l'AREA o l'adquisició d'un nou vehicle.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Seleccioneu una opció:

  • Alta o canvi de domicili a l'AREA
  • Duplicat de la targeta d'AREA
 2. Empleneu el formulari, confirmeu les dades i annexeu documentació en cas que sigui necessari

I després...

 • Si sol·liciteu la targeta o en demaneu un duplicat, la rebreu per correu postal al vostre domicili.
 • Si comuniqueu un canvi de zona, rebreu una carta informant-vos que ja podeu aparcar a la nova zona.
 • Si afegiu un vehicle a la targeta, rebreu una carta per comunicar-vos que ja ha estat afegit a la targeta.
 • Si cal aportar documentació, us informarem de quins documents són necessaris per acabar el tràmit.
Tingueu a mà
 • Matrícula del vehicle
Qui ho pot demanar?

Les persones empadronades en un domicili situat dins dels límits de l'AREA i que compleixen algun d'aquests requisits:

 • Ser titulars o conductors principals d'un vehicle amb l'adreça del permís de circulació a Barcelona ciutat.
 • Ser conductors principals d'un vehicle a nom d'una empresa.
 • Ser conductors principals d'un vehicle, a nom d'una persona o d'una empresa, en règim de lloguer, leasing o rènting durant més de 3 mesos.

En tots els casos el vehicle ha de tenir més de dues rodes, no pot superar les nou places, els sis  metres de longitud i els 3.500 Kg de pes màxim autoritzat (PMA).

Entren dins d'aquesta categoria les furgonetes, els vehicles  tot terreny i els microcotxes amb llicència de ciclomotor que mantinguin tots els requisits tècnics esmentats.

Les persones conductores de motocicletes de dues rodes poden estacionar a les places d'AREA per residents, sense treure tiquet o ser residents, si no hi ha lloc per aparcar a les places reservades per a motos.

Les motocicletes de 3 rodes poden estacionar a les places d'AREA per residents, si no obstaculitzen el pas i no tinguin aprop un estacionament per motocicletes. L'estacionament a les places d'AREA l'han de fer com a no residents, ja que no tenen dret a obtenir targeta d'AREA.

Documentació

Per demanar la targeta o afegir-hi un vehicle:

Si la persona que sol·licita la targeta d'AREA és titular d'un vehicle amb l'impost sobre vehicles de tracció mecànica donat d'alta a la ciutat de Barcelona:

 • DNI, passaport o permís de residència de la persona que el sol·licita.
 • Permís de circulació. 
 • Fitxa tècnica del vehicle

En cas de no disposar de la documentació definitiva caldrà adjuntar la documentació provisional de la Direcció General de Trànsit.

Si la persona que la sol·licita és la conductora principal d'un vehicle amb l'impost sobre vehicles de tracció mecànica donat d'alta a la ciutat de Barcelona, però la titular és una altra persona:

 • DNI, passaport o permís de residència de la persona que el sol·licita.
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Pòlissa vigent de l'assegurança en què figuri com a conductora habitual o primera conductora (en cas que a la pòlissa no hi consti el període de vigència o ja hagi vençut cal presentar l'últim rebut bancari).

Si la persona que sol·licita la targeta és la conductora principal d'un vehicle, però la titular és una empresa:

 • DNI, passaport o permís de residència de la persona que el sol·licita.
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Pòlissa vigent de l'assegurança en què figuri la persona que el sol·licita com a conductora habitual o primera conductora del vehicle.

Si en aquesta pòlissa hi figura l'empresa com a conductora habitual o primera conductora o no hi consta ningú, cal aportar també una declaració subscrita pel representant legal de l'empresa on presti els seus serveis, en la qual es manifesti l'adscripció del vehicle a la seva persona.

Si en aquesta pòlissa no figura el període de vigència o s'ha superat la data de finalització, cal aportar també l'últim rebut bancari.

Si la persona que sol·licita la targeta és la conductora principal d'un vehicle en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos, a nom d'un particular:

 • DNI, passaport o permís de residència de la persona que el sol·licita.
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Còpia compulsada per notari del contracte de lloguer, lísing o rènting entre les parts arrendadora i arrendatària.

Si la persona que sol·licita la targeta és la conductora principal d'un vehicle, a nom d'una empresa, en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos:

 • DNI, passaport o permís de residència de la persona que el sol·licita.
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Còpia compulsada per notari del contracte de lloguer, lísing o rènting entre l'empresa arrendadora, l'empresa arrendatària i el conductor principal (en aquest contracte ha de constar la persona que sol·licita la targeta com a conductora principal del vehicle) o bé còpia compulsada per notari d'un certificat de l'empresa de lloguer, lísing o rènting on consti la durada del contracte, la matrícula i el conductor habitial del vehicle.
 • Fotocòpia de l'assegurança del vehicle on ha de constar la persona que sol·licita la targeta com a conductora principal del vehicle.

Per fer aquest tràmit no s'accepten contractes o pòlisses d'assegurança provisionals, sol·licituds ni propostes.

Si la persona que sol·licita la targeta ha adquirit un vehicle nou o de segona mà o l'adreça del permís de circulació s'ha traslladat a Barcelona:

 • DNI, passaport o permís de residència de la persona que el sol·licita.
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.

Si no es disposa de la documentació definitiva cal aportar també

 • Provisional de la Direcció General de Trànsit

Si és un vehicle nou i no se'n té la documentació definitiva cal afegir:

 • L'autoliquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica en què figuri que la persona que sol·licita la targeta és la conductora principal del vehicle i que està domiciliada a la ciutat de Barcelona.

Si es sol·licita el tràmit en nom d'una altra persona, cal aportar:

 • autorització signada pel titular de la targeta
 • fotocopia del DNI del titular.
 • DNI original de l'autoritzat.

Per comunicar un canvi d'adreça dins l'AREA no cal aportar documentació

Per demanar un duplicat:

Si es demana per internet no és necessari aportar documentació

Si es demana a l'Oficina de l'AREA:

 • original del DNI, si ho demana el titular.
 • fotocòpia del DNI i autorització signada pel titular, si ho sol•licita una altra persona.
Dates

Si sol·liciteu la targeta per telèfon o per internet tarda, aproximadament, una setmana en arribar al domicili.

Preu
  • Sol·licitud de targeta per primera vegada: gratuïta
  • Duplicat de la targeta: 5 euros
Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 03 / 2019