La Web de l'Ajuntament de Barcelona


Descripció del tràmit

Permís d'ocupació de l'espai públic per a filmacions

Què podeu fer?
 • Podeu finalitzar el tràmit per internet per demanar Autorització bàsica d'ocupació de l'espai públic per a filmacions: empleneu el formulari per generar el permís.
   
  Aquest permís s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 24 hores.
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

En el cas que les tasques que heu de fer tinguin característiques diferents a l'autorització bàsica, per demanar el permís per internet heu de seguir el procediment d'aquest mateix tràmit que indica com es tramita amb certificat digital.

 1. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

  Imprimiu el permís.

I després...

El dia dels treballs heu de tenir el permís en el lloc de les tasques per si us el demanen.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, entitat o empresa, o la persona que les representi, que hagi de fer els treballs audiovisuals.

Documentació

Per a l'Autorització bàsica d'ocupació només cal que la persona responsable s'identifiqui amb el NIF, adreça i telèfon de contacte.

Per a la Llicència d'Ocupació de l'Espai Public:

 • Document que especifiqui les dades d'identificació de l'empresa.
 • Fitxa de localització de rodatge facilitada per l'Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana o per Barcelona/Catalunya Film Comission. 
 • Còpia del comprovant de l'autoliquidació pagada o, si s'escau, del justificant de l'exempció /no subjecció al pagament de la taxa.

-En el cas d'exempció de pagament caldrà aportar còpia del document acreditatiu de què la petició prové d'una administració pública.

-En el cas de no subjecció al pagament caldrà aportar còpia de l'escrit del centre d'ensenyament reglat, degudament signat, on consti que es demana el permís com exercici acadèmic i amb el segell del centre.

Dates
 • L'autorització bàsica d'ocupació s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 24 hores.
 • La Llicència d'Ocupació s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 5 dies hàbils (comptats de dilluns a divendres). 
Preu

  Per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis:

  Rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter publicitari o comercial amb finalitat lucrativa, amb independència del pagament d'altres serveis que es requereixin i amb l'autorització municipal prèvia:

  • Per cada dia o fracció: 593,78 euros

  Realització de maquetes i sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa, independentment del pagament d'altres serveis que requereixin autorització municipal prèvia:

  • Per cada dia i fracció: 332,72 euros

  Per la prestació de serveis de la Guàrdia Urbana amb motiu de tasques relacionades amb la càrrega i descàrrega de materials o d'altres treballs, quan s'ocupa la via pública:

  • per agent i hora diürna: 45,39 euros
  • per agent i hora nocturna o festiva: 50,90 euros                                         
Organisme responsable

Accessibilitat

© Ajuntament de Barcelona