Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Agrupació d'activitats a efectes de liquidació del preu públic del servei de recollida de residus comercials i industrials

  • Els locals en què s'exerceixen conjuntament diverses activitats empresarials o professionals poden sol·licitar-ne l'agrupació en el titular de l'activitat a la qual correspongui major coeficient per raó de les fraccions residuals generades, a efectes d'una única liquidació del preu públic.
  • Cal tenir en compte que, pel que fa a les galeries comercials i/o d'alimentació, els centres privats d'alimentació, centres comercials o edificis d'oficines, cada activitat es considera com a independent, llevat que els serveis municipals considerin que el volum i la quantitat de residus generats per raó de l'agrupació d'activitats en un únic espai faci necessari un tractament conjunt.
  • Els centres de negoci podran sol·licitar l'agrupació de les activitats empresarials i/o professionals exercides en les seves instal·lacions. En aquest cas la liquidació es girarà al titular del centre de negocis, que haurà de tributar per la totalitat de la superfície del local i per les fraccions residuals generades.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?
  • Podeu emplenar la sol·licitud de l'agrupació del preu públic del servei de recollida de residus comercials i industrials, i després imprimir i signar el document per continuar el tràmit de manera presencial o per correu postal, preferentment certificat.
  • També podeu presentar la sol·licitud, juntament amb les fotocòpies del NIF dels membres agrupats, a qualsevol registre municipal de les Oficines d'Atenció Ciutadana o a l'Institut Municipal d'Hisenda.
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
  1. Empleneu el formulari,  confirmeu-ne les dades i imprimiu el document resultant.

  2. Presenteu la sol·licitud a qualsevol registre municipal de les Oficines d'Atenció Ciutadana o, si ho preferiu, envieu-la per correu postal, preferentment certificat  a l'Institut Municipal d'Hisenda

I després...

Posteriorment, l'Institut Municipal d'Hisenda enviarà la liquidació al titular de l'agrupació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona.

Documentació

Fotocòpia del NIF de tots els membres de l'agrupació.

Dates

Les agrupacions es poden sol·licitar abans de l'1 de setembre de cada any. Les agrupacions sol·licitades amb posterioritat tindran efecte per a l'exercici següent.

Les esmenes en les agrupacions ja presentades i acceptades, per la incorporació o baixa de membres, s'hauran de sol·licitar en el termini establert en el paràgraf anterior i tindran efecte per a l'exercici següent.

Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  27 / 03 / 2019