Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Domiciliaciˇ bancÓria de tributs municipals i preus p˙blics

El tràmit permet gestionar el pagament dels impostos, preus públics i taxes a través del compte del banc o caixa.

També permet comunicar una esmena de les dades o donar de baixa la domiciliació efectuada amb anterioritat.

Cal tenir en compte que:

 • L'impost sobre béns immobles (IBI) es paga en quatre terminis.
 • L'impost sobre activitats econòmiques (IAE) es paga en un únic rebut.
 • El preu públic de recollida de residus (SL) es paga en un únic rebut.
 • L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) es paga en un únic rebut.

L’impagament dels rebuts domiciliats per causes imputables a l’obligat tributari originarà la baixa de la domiciliació sense necessitat que l’administració municipal li notifiqui.

Des d'aquest enllaç es pot accedir al Calendari del Contribuent i consultar les dates de pagament dels tributs municipals.

Atenciˇ

Les entitats bancàries on es poden fer domiciliacions per rebuts de l’Ajuntament de Barcelona han de tenir sucursal al territori nacional i el compte corrent del contribuent ha de pertànyer a aquesta.

No es pot domiciliar el preu públic de recollida de residus per a grans generadors, ja que és objecte de liquidació anual.

No es poden domiciliar per a l'any en curs els rebuts que porten la denominació Liquidació. Per pagar aquests rebuts s'han de seguir les instruccions escrites al dors. Si es tramita, la domiciliació tindrà efecte a partir de l'exercici següent.

Des d'aquest enllaç podeu accedir a un vídeo demostratiu del funcionament del tràmit.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu domiciliar un rebut, fer esmenes a les dades bancÓries o donar de baixa la domiciliaciˇ.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Si voleu fer alguna esmena a les dades bancàries, primer heu d'introduir les dades del número de compte bancari antic i, a continuació, les del nou compte bancari.

 1. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

I desprÚs...

 • Imprimiu el mandat de domiciliació i lliureu-lo, per correu postal a l' Institut Municipal d'Hisenda. El mandat l'ha de signar el titular del compte bancari i no pot contenir cap esmena manual.
 • En funció de la data en què es fa l'alta, esmena o baixa de la domiciliació bancària, aquesta tindrà efectes per a l'any en curs o per a l'any següent. 
Qui ho pot demanar?

Cal que  faci el tràmit la persona titular del compte bancari.

Cal tenir en compte que els professionals que representin els obligats al pagament i les persones jurídiques han de fer el tràmit, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Documentaciˇ

Per fer el trÓmit cal disposar de laádocumentaciˇ segŘent:

 1. Rebut a domiciliar.
 2. Dades bancÓries.
Dates

Alta:

 • Les altes fetes abans i durant el període voluntari de pagament tenen efectes pel mateix any.
 • Si ja s'ha pagat el rebut de l'any en curs, la domiciliació tindrà efectes per l'any següent.
 • Les altes fetes després del període voluntari de pagament tindran efectes per l'any següent.

Esmena:

 • Les esmenes sol·licitades dins de les tres setmanes anteriors a la data de pagament, excepte en la tercera fracció de l’IBI que es podrà fer com a màxim fins el 10 de juliol, no seran efectives fins al proper càrrec en compte.

 Baixa:

 • Les baixes tenen efectes a partir del proper exercici. En qualsevol cas s'indicarà la data d'efectes al finalitzar el tràmit.
 • En el cas de la venda d'un immoble o vehicle, la persona titular a 1 de gener ha de pagar l'any sencer.

Des d'aquest enllaç podeu accedir al Calendari del Contribuent i consultar les dates de pagament dels tributs municipals.

Preu

  Tràmit gratuït.

  Per a l'any 2019 gaudeixen de bonificació els rebuts domiciliats dels següents tributs:

  a) Preu públic de recollida de residus (SL), bonificació del 2% de l'import a pagar en els obligats al pagament que siguin generadors mínims, petits mitjans i importants. 

  b) Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), bonificació del 2% de la quota municipal, en obligats tributaris que siguin persones físiques o jurídiques.

  c) Impost sobre béns immobles (IBI),bonificació del 2% de la quota municipal, únicament en obligats tributaris que siguin persones físiques.

  Gaudeixen d'aquesta bonificació totes les domiciliacions comunicades a l'Ajuntament fins un mes abans de la data d'inici de cobrament del padró. Si es comuniquen durant el període de cobrament del padró, es farà un únic càrrec en compte sense aplicar cap bonificació. 

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  08 / 05 / 2019